2020-02-17

Waarde

Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag. Het woord waarde wordt vaak samen met het woord normen gebruikt. Toch hebben deze twee woorden een heel andere betekenis: normen zijn richtlijnen in een samenleving, terwijl een waarde gaat over datgene wat wenselijk is. Waarden zijn vaak collectief van aard, want de samenleving heeft vaak dezelfde waarden. Maar ieder mens kan een waarde op zijn...

2020-02-17

Waarde

Het waardebegrip neemt een centrale plaats in zowel in de wijsbegeerte, als in de economie en de sociologie. - In de wijsbegeerte gaat het om de relatie tussen waarde en zijn. Elk feitelijk gedrag van de mens houdt een moment van waardebepaling in. Het zijnde (zaken, gebeurtenissen, personen enzovoort) wordt op zijn waarde geschat, begeerd, waardig bevonden bijvoorbeeld voor behoeftebevrediging. Telkens wordt daarbij onderscheid gemaakt, geniet het ene voorrang op het andere, gelden voorkeuren....

2020-02-17

waarde

waarde - Zelfstandignaamwoord 1. iets waar een persoon of een groep van personen belang aan hecht, dit leidt vaak tot het stellen van al dan niet geschreven normen; voorbeelden van waarden zijn: gezondheid, vrijheid, zekerheid, geluk "Het is een orthodoxe school waarvan je je kunt afvragen of die niet op gespannen voet staat met onze westerse waarden." 2. de mogelijke opbrengst bij het op de markt brengen...

2020-02-17

waarde

waarde - De grootte van de betekenis die iets heeft als bezit; persoonlijk belang dat iemand hecht aan een bepaald goed of bepaalde dienst.

2020-02-17

Waarde

Zie variabele.

2020-02-17

waarde

Een relatief duurzaam oordeel (de subjectieve waardering) van een (groep) mens(en) over wat belangrijk is in het leven om na te streven of over welk gedrag het meest passend is om dit te bereiken.

2020-02-17

Waarde

Doelstellingen voor het gedrag.

2020-02-17

waarde

waarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-de 1. wat het aan geld op kan brengen ♢ de waarde van dat huis wordt geschat op drie ton 1. een bon ter waarde van een tientje [met de waarde ervan] 2. belasting toegevoegde waarde (btw) [belasting die iemand berekent voor een pro...

2020-02-17

Waarde

Waarde. Zaken, welke dienen om onze beboetten te bevredigen, hebben nuttigheid. Sommige van deze zijn zonder moeite te bekomen, zooals de dampkringslucht, welke wij voor onze ademhaling noodig hebben. Andere echter zijn niet te verkrijgen zonder arbeid, en als wij deze aangewend of den prijs voor haar betaald hebben, dan bezitten zulke zaken niet alleen nuttigheid, maar ook waarde. Dezelfde zaak kan onder sommige omstandigheden enkel nuttigheid, onder andere ook waarde hebben. Drinkwater heeft v...

2020-02-17

WAARDE

WAARDE - v. (-n),prijs, waardij : onder de waarde verkoopen; — zekere geldsom die voor iets betaald moet of kan worden, om in het bezit er van te raken; bedrag (b. v. van een wisselbrief); waarde ontvangen, waarde genoten, waarde in rekening; — de innerlijke waarde, de waarde die iets altijd behoudt; — in waarde (eere) houden, achten, zorg dragen (voor); van nul en geener waarde, nietig; — (muz.) waarde eener noot, de tijdduur aan haar toegekend; allooi (van goud of zilver).

2020-02-17

Waarde

Waarde - in het algemeen a. de onderlinge verhouding der betrekkelijke deugdelijkheid of bruikbaarheid van het eene goed boven het andere, wat men ruilwaarde of prijs heet, b. de verhouding van een goed tot de behoefte, de begeerte of het genot van den mensch, wat gebruikswaarde genoemd wordt.

2020-02-17

Waarde

zie Prijs.

2020-02-17

Waarde

(econ.). Het waardebegrip in de economie kan alleen in zijn samenstellingen worden gedefinieerd. De belangrijkste en van elkaar onderscheiden econ. waardebegrippen zijn ➝ gebruikswaarde en ruilwaarde. In de ➝ waardeleer wordt dan nagegaan, welke de oorzaken zijn, die de gebruikswaarde en de ruilwaarde bepalen. Daar de objectieve gebruikswaarde strikt genomen geen economisch waardebegrip is en van de beide ruilwaardebegrippen (subjectieve en objectieve ruilwaarde) de objectieve ruilwaarde of...