Synoniemen van aanvullend

2020-01-27

aanvullend

Het begrip aanvullend heeft 4 verschillende betekenissen: 1) geheel van rechtsregels die gelden voor zover niets anders door de belanghebbende partijen bedongen is; regelend recht 2) de regels in de Algemene wet bestuursrecht die in werking treden als er in de lagere wetgeving op dat gebied niets is geregeld 3) tot aanvulling dienend 4) ziektekostenverzekering die men in Nederland vrijwillig in aanvulling op de verplichte basisverzekering kan afsluiten voor extra risico's die in de basisverzeker...

2020-01-27

aanvullend

aanvullend - bn., strekkende tot aanvulling: een aanvullende overeenkomst; recht, regelend recht, rechtsregel die geldt voor zover er niets anders bedongen is (tegenover dwingend recht); aanvullende begroting, begroting waarbij posten van de jaarlijkse begroting worden verhoogd of nieuwe toegevoegd; examen, examen dat een bevoegdheid verleent die onder het voorafgaand examen niet was begrepen; — werk, extra werkzaamheden ter bestrijding van de werkeloosheid,

2020-01-27

aanvullend

aanvullend - Bijvoeglijk naamwoord 1. die of dat aanvult Als je bij dat standpunt argumenten geeft, is dat een aanvullende werkzaamheid. aanvullend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanaanvullen

2020-01-27

aanvullend

aanvullend - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: aan-vul-lend 1. wat bedoeld is om het meer compleet te maken ♢ er werd een aanvullend onderzoek ingesteld 1. een aanvullende verzekering [vergoedt een aantal dingen die niet bij de basisverzekering horen] Bijvoeglijk naamwoord: aan-vul-lend de/het aa...

2016-10-12

Aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen is een deel van het pensioen als aanvulling op het basispensioen, oftewel het geld vanuit de AOW. Het aanvullend pensioen wordt over het algemeen opgebouwd via de werkgever. Het overgrote deel van de Nederlandse werknemers bouwt gedurende zijn of haar loopbaan een pensioen op via de werkgever. Wie geen aanvullend pensioen opbouwt via de werkgever heeft later dus alleen recht op het basispensioen. In Nederland zijn werkgevers niet verplicht om een aanvullend pensioen aan t...

2017-05-03

Aanvullend recht

Wat niet dwingend rechtelijk door de wet is voorgeschreven. Bij aanvullend recht kunnen partijen naar goeddunken regelingen treffen. In tegenstelling tot dwingend recht, waarvan nooit of alleen onder bepaalde beperkende voorwaarden, mag worden afgeweken. Zie Recht.

2017-05-11

aanvullend recht

Recht waarvan de burgers mogen afwijken. Regels van aanvullend recht gelden alleen wanneer partijen over de betreffende inhoud niets hebben afgesproken.

2017-03-27

aanvullend vermogen

aanvullend vermogen - Term uit de bedrijfseconomie: het is een deel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf en is het totaal van de herwaarde-ringsreserves, de stille reserves, algemene voorzieningen en achtergestelde leningen. Wordt ook wel kernvermogen genoemd.

2017-05-10

aanvullend recht

Rechtsregels die alleen gelden als specifieke afspraken tussen partijen ontbreken.

2016-12-31

Aanvullend pensioen

Uitkeringen van pensioenfondsen en lijfrente-uitkeringen van levensverzekeringsmaatschappijen als aanvulling op de eventuele AOW-uitkering. Zie ook: Pensioen

2017-01-10

Aanvullend pensioen

Pensioen bovenop de AOW dat geregeld wordt via cao’s.

2017-04-21

Aanvullend recht

Rechtsregels die in het burgerlijk recht gelden, tenzij de partijen iets anders hebben bedongen.

2019-09-26

aanvullend recht

o. (rechtsregels. waarvan mag worden afgeweken en welke slechts dan gelden, wanneer tussen partijen niets is overeengekomen): de wettelijke bepaling omtrent genuskoop is een voorbeeld van —, omdat er in de praktijk van wordt afgeweken.

2019-03-14

Suppletoir, supplementair

Suppletoir, supplementair - aanvullend.

2019-07-17

suppietoir

suppietoir, - aanvullend.

2019-07-11

expletief

expletief, - aanvullend.

2019-09-19

expletief

aanvullend, vol makend; overtollig.

2019-09-20

complementair

aanvullend, volledig makend ; ~e kleuren, v. mv. kleuren, die, elkaar aanvullend, het wit opleveren; ~ vennoot, handelende of beherende vennoot.

2019-07-17

supplementair

supplementair, - aanvullend, tot volmaking dienend,

2018-12-02

Suppletoir

Suppletoir - bn. aanvullend: het suppletoir kohier (der belasting).