Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Namanen (rechten)

betekenis & definitie

Een schuld willen invorderen, welke reeds betaald is. In sommige gevallen wordt op een kwijting vermeld, dat de onderteekenaar door zijn handteekening dengene, die betaalt, vrijwaart tegen namaning ter zake van derden.

Dit geschiedt in gevallen, waarbij misschien anderen rechten zouden kunnen doen gelden op de betaalde som.