Tabasco betekenis & definitie

Tabasco, een Staat der republiek Mexico, aan de Golf van dezen naam gelegen, telt op 657 □ geogr. mijl omstreeks 85000 inwoners. De bodem is er in het zuiden door uitloopers der Cordillera bergachtig en bereikt er eene hoogte van 1000 Ned. el, maar voor ’t overige, inzonderheid aan de kust, veelal vlak. De voornaamste rivier is er de Rio Tabasco met de Utsumasinta. Er heerscht een keerkringsklimaat, dat meer dan ergens elders in Mexico nadeelig is voor den Europeaan.

De grond is er in het algemeen zeer vruchtbaar, maar alleen bebouwd in de nabijheid der kust. Tot de belangrijkste voortbrengselen behooren er: suikerriet, cacao, koffij, piment, indigo, katoen, peper, vanille, tabak, maïs, maniok, bananen, uitmuntende soorten van hout enz. De Europésche huisdieren bevinden er zich gedeeltelijk in een wilden staat. De nijverheid bepaalt er zich tot de ruwe bewerking van grondstoffen, voor zooveel zij noodig is voor den uitvoer, doch er zijn geene fabrieken. De inwoners zijn gedeeltelijk Europeanen en Kleurlingen, gedeeltelijk Indianen. De evenzoo genoemde hoofdstad, aan de rivier van denzelfden naam gelegen, heeft eene vrij goede haven, 2 kerken en 6000 inwoners.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018