Maaijen betekenis & definitie

Maaijen noemt men het afsnijden van gras of klaver met de zeis of van graan met de zicht, hoewel het jonge graan ook wel tot veevoeder met de zeis wordt afgesneden. Men maait het gras, wanneer het geschikt is om tot hooi te droogen, en het graan, wanneer men het rijp genoeg oordeelt, om het in de schuur te brengen. Tot het hantéren dier beide werktuigen zijn behendigheid, door ervaring verkregen, en kracht noodig. Reeds vroeg is men er op bedacht geweest om dien vermoeijenden arbeid door middel van machines te verrigten.

Plinius en Palladius maken reeds gewag van messenwagens, waarmede de Galliërs het graan wegsneden van den akker. Intusschen zijn eerst in het midden der tegenwoordige eeuw doelmatige maai-machines uitgevonden door de Amerikanen Mac Cormig en Obed Hussey, welke inzonderheid sedert de Londensche wereldtentoonstelling van 1851 meer en meer in zwang zijn gekomen. Men heeft er thans, die geschikt zijn tot het maaijen van gras, tot het maaijen van graan, en tot beide oogmerken te gelijk. Wij vermelden: de grasmaaimachine van Allen en de graanmaaimachines van Samuelson en van Hornsby. Voortreffelijke maaimachines worden geleverd door de fabriek van Reuther te Hennef, van Zimmermann te Halle, van Hofherr te Weenen, van Samuelson te Bonbary, van Hornsby te Grantham enz. De prijs van grasmaaimachines is ongeveer 250 tot 300 en die van graanmaaimachines 350 tot 450 gulden. Twee mannen kunnen met zulk eene machine zooveel maaijen als 10 mannen zonder machine.

Laatst bijgewerkt 09-08-2018