Bouwwerk betekenis & definitie

Bouwwerk is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee een huisvesting en (eventueel) accommodatie biedend vastgoedobject wordt aangeduid, dan wel delen of groepen van delen van dat object (de bouwdelen), waarbij die delen op enigerlei wijze forme-le, functionele, dan wel temporele samenhang vertonen, waardoor het zich als een meetbaar geheel manifesteert in de werkelijkheid, c.q. in de vorm van een afbeelding, voorstelling, of ontwerp.

Zie ook: bouw, bouwen, gebouw en vastgoedobject.

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Zo wordt het ook wel omschreven als een constructie van enige omvang van hout, steen, me-taal, of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, dan wel direct of indirect steun vindt in, c.q. op die grond.

Zie ook: constructie en grond.

Verder worden ook wel infrastructurele voorzieningen, zoals tunnels, wegen en parkeerterrei-nen, gerekend tot het begrip bouwwerk.

Zie ook: infrastructuur, terrein en voorziening.

Ten slotte wordt het nog omschreven als de algemene benaming voor alle soorten van gebou-wen, of in aanbouw zijnde gebouwen. Tags: bouw – bouwen – constructie – gebouw – grond – infrastructuur – terrein – vastgoedob-ject.