uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Lier; liereboom

betekenis & definitie

Lier(e) of lier(e)boom is een der volksnamen voor den larika of lork lat. Larix decidua Mill (Heukela, Volksn. 135).

De boom is zeer harstrijk; levert o. a. den venetiaanschen terpentijn; is dus zeer brandbaar ; heeft een meestal zeer rechten stam, vandaar: lange liereboom voor een lang mensch. (Zie ook N. en Z. 4, 108). Om de groote brandbaarheid werd wel aan deze bet. gedacht bij de uitdrukking branden als een lier; ten onrechte; de ernaast voorkomende vorm gaan als een l. op zondag, en het dialect, voorkomen van: als een lier als gewone versterking, wijzen dit voldoende uit, te meer, daar lier voor lariks niet zóó algemeen is. Dan is het dus het gewone muziekinstrument, dat vooral later, meest door bedelaars, gebruikt werd. Een rad, met een haak in beweging gebracht, deed snaren trillen, die door verschillende toetsen hooge of lage tonen voortbrachten. Het muziekinstrument ontleent zijn naam aan het lat. lyra.