Zwarte school betekenis & definitie

Wanneer de kinderen op een basisschool voor 60 procent van niet-westerse allochtone afkomst zijn, spreekt men van een zwarte school. In Nederland heeft men vaak een negatieve connotatie wanneer men het heeft over een zwarte school. De discussie over beleid omtrent zwarte scholen is al jaren actueel.

In Nederland zijn zwarte scholen in de loop der jaren ontstaan als gevolg van sociale- en geografische segregatie. In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw vertrokken veel arbeiders van de grote stad naar middelgrote steden. Deze arbeiders woonden vaak in dezelfde buurten en wijken, dit werden dan ook arbeidswijken genoemd. Deze vrije woningen in de grote steden werden opgevuld door allochtonen. Hierdoor ontstonden naar verloop van tijd wijken die geheel of vrijwel geheel werden bewoond door gezinnen met een allochtone afkomst. De kinderen van deze gezinnen gingen naar dezelfde scholen, waardoor er scholen ontstonden met een grote meerderheid van kinderen met niet-westerse allochtone afkomst. Hiervoor verzon men later de term ‘zwarte school’.

Door de jaren heen is er veel discussie gevoerd over het verschijnsel van zwarte scholen. Enerzijds wordt gesteld dat men beleid zou moeten voeren dat er op is gericht om meer gemengde scholen te krijgen, waarin het aandeel autochtone en niet-westerse allochtone kinderen meer in balans is. Anderzijds stelt men dat het niveau van niet-westerse allochtone kinderen vaak lager is dan autochtone kinderen, dit komt met name door een taalachterstand en factoren vanuit het gezin, waardoor dit de resultaten van de andere kinderen negatief kan beïnvloeden. Hoewel men het over het algemeen wenselijk acht om iets te doen aan het verschijnsel van de zwarte school, is men hier tot nu toe niet in geslaagd.

Gepubliceerd op 03-03-2016