Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

cultuur

betekenis & definitie

1. Onder cultuur wordt verstaan het complexe maatschappelijke systeem waarin mensen leven. Historische heeft het woord verschillende betekenissen gehad zoals civilisatie en burgerlijke deugden. Het woord cultuur is oorspronkelijk afgeleid van het Latijnse woord colere (bebouwen, verzorgen, veredelen) en de oudste betekenis is de bebouwing van de akker (cultura agri). Steeds gaat het om mensen in relatie met hun omgeving. Al datgene wat voortgebracht wordt door menselijke inspanning kan cultuur genoemd worden in tegenstelling tot wat de natuur voortbrengt. Volgens E.B. Tylor (1871) is cultuur of civilisatie: 'dat complexe geheel, dat kennis, geloof, kunst, gebruik, wet, moraal en alle andere vermogens en gewoonten omvat die de mens als lid van een samenleving verworven heeft'. Cultuur legt historisch gezien regels, gebruiken, rechten en verplichtingen vast waaraan mensen in die cultuur zich moeten houden om zich binnen een cultuurgemeenschap te kunnen handhaven.

2, Met het woord cultuur wordt ook vaak een gemeenschap bedoeld die dezelfde culturele achtergrond heeft. De vraag is of dit niet een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, omdat elke gemeenschap een zeer pluriforme opbouw kent van mensen met vaak een zeer verschillende (culturele) achtergrond.
3. Ook is het begrip 'in cultuur brengen' erg gebruikelijk en hiermee wordt bedoeld de natuur te vormen naar menselijke inzichten en behoeften zoals bij landbouw, tuinbouw en bosbouw.