Wat is de betekenis van Cultuur?

2023-11-29
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Cultuur

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en...

2023-11-29
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Cultuur

Artikel 167 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) regelt het EU-optreden op cultureel gebied: de EU zal de nadruk leggen op gemeenschappelijk cultureel erfgoed door de samenwerking tussen EU-landen te bevorderen en tegelijk hun nationale en regionale verscheidenheid te eerbiedigen. In 2007 heeft de Europese Commissie een cu...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

cultuur

cultuur - Zelfstandignaamwoord 1. het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven met name kunst en wetenschap     ♢ Op onze vakantie gaan we altijd op zoek naar cultuur. 2. hoe mensen samenleven     ♢ Hij is e...

2023-11-29
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Cultuur

Cultuur is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het door mensen gecreëerde geheel wordt aangeduid, wat betreft hun normen en waarden, verwachtingen, doel-einden, attitudes en betekenisvolle symbolen, die sterk bepalend zijn voor hun menselijke ge-drag en de voortbrengselen van dat gedrag. Zie ook: culturele factoren....

2023-11-29
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Cultuur

het geheel van overgeleverde collectieve normen en waarden op grond waarvan mensen hun gedrag bepalen.

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

cultuur

cultuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: cul-tuur 1. de ontwikkeling van een volk ♢ de cultuur van het oude Egypte stond op een hoog niveau 2. kunst en wetenschappen ♢ Parijs is de stad van de...

2023-11-29
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

cultuur

Hoe mensen met elkaar omgaan.

2023-11-29
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Cultuur

Cultuur bestaat uit al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

2023-11-29
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

cultuur

1. Onder cultuur wordt verstaan het complexe maatschappelijke systeem waarin mensen leven. Historische heeft het woord verschillende betekenissen gehad zoals civilisatie en burgerlijke deugden. Het woord cultuur is oorspronkelijk afgeleid van het Latijnse woord colere (bebouwen, verzorgen, veredelen) en de oudste betekenis is de bebouwing van de ak...

2023-11-29
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Cultuur

Cultuur is al datgene wat vanzelfsprekend is. Als u aan een vis zou vragen wat hij ziet, dan noemt hij alles behalve het water. Dat is te normaal om waar te nemen. Pas op de toonbank van de visboer realiseert die vis zich hoe belangrijk water was. Zo merken emigranten ook pas in het nieuwe land hoe verknocht ze waren aan de vanzelfsprekendheden van...

2023-11-29
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Cultuur

Het aangeleerde gedragsrepertoire dat mensen behorend tot een bepaalde groep of samenleving gemeen hebben.

2023-11-29
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Cultuur

Het geheel van waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven. In een multiculturele samenleving kennen we verschillende cultuurgroepen: 1. hoofdcultuur (dominante cultuur, overheersende cultuur). Pinto maakte een indeling in twee hoofdculturen: - G-cultuur: grofmazige cultuur; cultuur met globale gedragsregels, een grote mate van individuele vr...

2023-11-29
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Cultuur

Alles wat door een samenleving wordt gemaakt en bedacht, zoals gewoonten en tradities, kunstvormen (bouwkunst, beeldhouwkunst, literatuur en toneel) en wetenschap.

2023-11-29
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Cultuur

'De collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere (Hofstede 1995). Dit is slechts een van de honderden definities die in omloop zijn over het begrip cultuur. Hall definieerde cultuur als: 'cultuur is communicatie, communicatie is cultuur'. Onderzoekers Gudykunst en Kim (1992) defini...

2023-11-29
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

cultuur

Een cultuur is: 1) beschaving; alles wat is ontstaan in de geestelijke, maatschappelijke en sociale ontwikkeling van een volk of groep; 2) alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten (zie monumen...

2023-11-29
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Cultuur

Cultuur omvat/bevat alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten, archieven en archeologie. Werkdefinitie zoals het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen die hanteert in de nota 'Cultu...

2023-11-29
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

cultuur

cultuur - Weinig gebruikte term in de ethologie, die verwijst naar het ontstaan van nieuwe technieken, vooral bij primaten, die via culturele transmissie worden doorgegeven.

2023-11-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Cultuur

[Lat. cultura, van colere, cultum = land bewerken (oorspr. bet. van stam is: omdraaien, ploegen, bebouwen, verzorgen, vereren)] 1. zie culture; 2. veredelende beschaving van de geest en van zeden, de daardoor bereikte toestand; 3. bacteriënkweek (van één soort = reincul...

2023-11-29
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Cultuur

Een cultuur is het min of meer samenhangende geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen die mensen zich als lid van hun maatschappij door middel van leerprocessen hebben verworven, dat in hoge mate hun gedrag beïnvloedt en waardoor zij zich onderscheiden van de leden van andere maatschappijen.

2023-11-29
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

cultuur

Klassieke definitie: complex geheel van kennis, overtuigingen, kunst, wetten, normen en waarden en overige gedragingen, kundes en gewoonten, dat eigen is aan de leden van een bepaalde gemeenschap (Tylor). Er is sprake van een drietal karakteristieken: cultuur (1) is aangeleerd en overgedragen van generatie op generatie; (2) kent een sterke onderlin...