Synoniemen van Cultuur

2020-01-22

Cultuur

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en muziek en dans. Ook gaat het hierbij om gebruiken zoals lichaamsversiering met henna, wat vooral voorkomt in Arabische, Afrikaanse en Indische culture...

2020-01-22

cultuur

cultuur, - v., bebouwing, verbouwing van planten en boomen; teelt; ook: ontwikkeling van den geest; beschaving; „cultuur-geschiedenis”, v., beschavingsgeschiedenis ; „cultuurkamp”, o., strijd tusschen de regeering en de katholieken in Duitschland; „cultuur-planten”, v. m.: planten, die met een bepaald doel worden aangekweekt ; , ,cultuur-stelsel’ ’, o., stelsel van aanplant en aanbouwing van koffie, suiker, enz., op Java (thans afgeschaft) ; &bdquo...

2020-01-22

Cultuur

Cultuur omvat/bevat alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten, archieven en archeologie. Werkdefinitie zoals het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen die hanteert in de nota 'Cultuur en School’. Literatuur - Staatssecretaris van OCenW, Nota 'Cultuur en School’, 1996

2020-01-22

cultuur

cultuur - De totaliteit van leefwijzen die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.

2020-01-22

cultuur

cultuur - v. aanbouw, veldbouw; beschaving, verstandsoefening, veredeling des geestes, vorming des harten

2020-01-22

Cultuur

Cultuur, afkomstig van het Latijnsche colere (verzorgen), noemt men de moeite, aan eenig voorwerp of aan eenig vermogen besteed, om het te veredelen, of ook wel die veredeling zelve. Men cultiveert zoowel den akker als het verstand, doch de hoogste cultuur is de veredeling van den mensch door eene harmonische ontwikkeling van zijn aanleg, van al zijne vermogens en krachten. Hierin onderscheidt zij zich van de beschaving (zie aldaar), die volgens de beteekenis van het woord eene oppervlakkige kan...

2020-01-22

Cultuur

Cultuur - (Lat.: cultura), 1° samenvattend woord voor het resultaat der veroveringen van de menschelijke rede op de omringende natuur, oorspronkelijk alleen gebruikt in de beteekenis van bodem-cultuur, door den wijsgeer Baco van Verulam toegepast op het geestesleven, en sedert dien gebruikelijk voor alle werkzaamheid van het ordenend verstand in zijn strijd met de ongeordende stof. De geschiedenis van dezen strijd vond haar eerste wetenschappelijke beoefenaren in de 17e eeuw. Gewoonlijk geld...

2020-01-22

Cultuur

is een woord, dat afgeleid is van het Latijnsche cnltara, hetwelk bebouwing beteekent. Het woord cultuur is vooral in de laatste tientallen van jaren zeer in gebruik gekomen, in het bijzonder in Duitschland (Kultur), dan in alle beschaafde landen. Wat onder cultuur te verstaan is, is niet gemakkelijk te zeggen. Men onderscheide cultuur van beschaving. Deze laatste ziet — gelijk ook in het woord ligt — meer op het uiterlijke, fijne vormen, goede wijze van optreden, het zich onthouden...

2020-01-22

cultuur

Een cultuur is: 1) beschaving; alles wat is ontstaan in de geestelijke, maatschappelijke en sociale ontwikkeling van een volk of groep; 2) alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten (zie monument (2)), archieven en archeologie.

2020-01-22

cultuur

1. Onder cultuur wordt verstaan het complexe maatschappelijke systeem waarin mensen leven. Historische heeft het woord verschillende betekenissen gehad zoals civilisatie en burgerlijke deugden. Het woord cultuur is oorspronkelijk afgeleid van het Latijnse woord colere (bebouwen, verzorgen, veredelen) en de oudste betekenis is de bebouwing van de akker (cultura agri). Steeds gaat het om mensen in relatie met hun omgeving. Al datgene wat voortgebracht wordt door menselijke inspanning kan cultuur g...

2020-01-22

Cultuur

Cultuur is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het door mensen gecreëerde geheel wordt aangeduid, wat betreft hun normen en waarden, verwachtingen, doel-einden, attitudes en betekenisvolle symbolen, die sterk bepalend zijn voor hun menselijke ge-drag en de voortbrengselen van dat gedrag. Zie ook: culturele factoren. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook wel omschreven als het complexe geheel van kennis, overtuigingen, kunst, wetten, normen...

2020-01-22

Cultuur

Cultuur is het geheel van waarden en normen die mensen als lid van een samenleving hebben.

2020-01-22

Cultuur

Een cultuur is het min of meer samenhangende geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen die mensen zich als lid van hun maatschappij door middel van leerprocessen hebben verworven, dat in hoge mate hun gedrag beïnvloedt en waardoor zij zich onderscheiden van de leden van andere maatschappijen.

2020-01-22

cultuur

cultuur - Weinig gebruikte term in de ethologie, die verwijst naar het ontstaan van nieuwe technieken, vooral bij primaten, die via culturele transmissie worden doorgegeven.

2020-01-22

Cultuur

'De collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere (Hofstede 1995). Dit is slechts een van de honderden definities die in omloop zijn over het begrip cultuur. Hall definieerde cultuur als: 'cultuur is communicatie, communicatie is cultuur'. Onderzoekers Gudykunst en Kim (1992) definiëren cultuur als 'kennis­ systemen die door een relatief grote groep mensen gedeeld worden'. Uit de meeste definities komt naar voren dat cultuur...

2020-01-22

Cultuur

Cultuur bestaat uit al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

2020-01-22

CULTUUR

stamt van het Latijnse woord colere. Het beduidt de werkzaamheid van het keren of wenden: agri-cultuur (letterlijk: akker-wending) is de arbeid van de boer (colonus), die met behulp van een werktuig (de ploeg) de aarde keert, opdat ze overvloediger vrucht zal voortbrengen. In het algemeen wordt cultuur genoemd: ieder veredelend ingrijpen in het proces der natuur. Uitgangspunt is de natuur (van Lat.: nasci, het geboren-worden, het ontspruiten) in de zin van: de gegeven werkelijkheid en haar wordi...

2020-01-22

Cultuur

Cultuur is al datgene wat vanzelfsprekend is. Als u aan een vis zou vragen wat hij ziet, dan noemt hij alles behalve het water. Dat is te normaal om waar te nemen. Pas op de toonbank van de visboer realiseert die vis zich hoe belangrijk water was. Zo merken emigranten ook pas in het nieuwe land hoe verknocht ze waren aan de vanzelfsprekendheden van het oude land. Het woord ‘cultuur’ wordt vaak in verband gebracht met allochtonen. Dat is niet terecht. Het is waardevol om het woord te ont-allo...

2020-01-22

Cultuur

Het aangeleerde gedragsrepertoire dat mensen behorend tot een bepaalde groep of samenleving gemeen hebben.

2020-01-22

Cultuur

het geheel van overgeleverde collectieve normen en waarden op grond waarvan mensen hun gedrag bepalen.