Wat is de betekenis van Cultuur?

2021
2023-02-02
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Cultuur

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en...

Lees verder
2020
2023-02-02
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Cultuur

Artikel 167 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) regelt het EU-optreden op cultureel gebied: de EU zal de nadruk leggen op gemeenschappelijk cultureel erfgoed door de samenwerking tussen EU-landen te bevorderen en tegelijk hun nationale en regionale verscheidenheid te eerbiedigen. In 2007 heeft de Europese Commissie een cu...

Lees verder
2019
2023-02-02
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Cultuur

Cultuur is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het door mensen gecreëerde geheel wordt aangeduid, wat betreft hun normen en waarden, verwachtingen, doel-einden, attitudes en betekenisvolle symbolen, die sterk bepalend zijn voor hun menselijke ge-drag en de voortbrengselen van dat gedrag. Zie ook: culturele factoren....

Lees verder
2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

cultuur

cultuur - Zelfstandignaamwoord 1. het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven met name kunst en wetenschap     ♢ Op onze vakantie gaan we altijd op zoek naar cultuur. 2. hoe mensen samenleven     ♢ Hij is e...

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

cultuur

cultuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: cul-tuur 1. de ontwikkeling van een volk ♢ de cultuur van het oude Egypte stond op een hoog niveau 2. kunst en wetenschappen ♢ Parijs is de stad van de...

Lees verder
2017
2023-02-02
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Cultuur

het geheel van overgeleverde collectieve normen en waarden op grond waarvan mensen hun gedrag bepalen.

2017
2023-02-02
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Cultuur

Cultuur is al datgene wat vanzelfsprekend is. Als u aan een vis zou vragen wat hij ziet, dan noemt hij alles behalve het water. Dat is te normaal om waar te nemen. Pas op de toonbank van de visboer realiseert die vis zich hoe belangrijk water was. Zo merken emigranten ook pas in het nieuwe land hoe verknocht ze waren aan de vanzelfsprekendheden van...

Lees verder
2017
2023-02-02
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

cultuur

cultuur - Weinig gebruikte term in de ethologie, die verwijst naar het ontstaan van nieuwe technieken, vooral bij primaten, die via culturele transmissie worden doorgegeven.

2017
2023-02-02
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Cultuur

'De collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere (Hofstede 1995). Dit is slechts een van de honderden definities die in omloop zijn over het begrip cultuur. Hall definieerde cultuur als: 'cultuur is communicatie, communicatie is cultuur'. Onderzoekers Gudykunst en Kim (1992) defini...

Lees verder
2017
2023-02-02
Digischool

Begrippenlijst toerisme

Cultuur

Cultuur bestaat uit al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

2015
2023-02-02
De Communicatie professional

De Communicatie professional

cultuur

Hoe mensen met elkaar omgaan.

2007
2023-02-02
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

cultuur

1. Onder cultuur wordt verstaan het complexe maatschappelijke systeem waarin mensen leven. Historische heeft het woord verschillende betekenissen gehad zoals civilisatie en burgerlijke deugden. Het woord cultuur is oorspronkelijk afgeleid van het Latijnse woord colere (bebouwen, verzorgen, veredelen) en de oudste betekenis is de bebouwing van de ak...

Lees verder
2007
2023-02-02
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Cultuur

Het aangeleerde gedragsrepertoire dat mensen behorend tot een bepaalde groep of samenleving gemeen hebben.

2006
2023-02-02
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Cultuur

Het geheel van waarden en normen die mensen aan elkaar doorgeven. In een multiculturele samenleving kennen we verschillende cultuurgroepen: 1. hoofdcultuur (dominante cultuur, overheersende cultuur). Pinto maakte een indeling in twee hoofdculturen: - G-cultuur: grofmazige cultuur; cultuur met globale gedragsregels, een grote mate van individuele vr...

Lees verder
2004
2023-02-02
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Cultuur

Alles wat door een samenleving wordt gemaakt en bedacht, zoals gewoonten en tradities, kunstvormen (bouwkunst, beeldhouwkunst, literatuur en toneel) en wetenschap.

2002
2023-02-02
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

cultuur

Een cultuur is: 1) beschaving; alles wat is ontstaan in de geestelijke, maatschappelijke en sociale ontwikkeling van een volk of groep; 2) alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten (zie monumen...

Lees verder
2001
2023-02-02
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Cultuur

Cultuur omvat/bevat alle uitingen en bronnen op het gebied van de beeldende kunst, dans, drama, letteren, muziek, muziektheater, audiovisuele kunst en het materiële culturele erfgoed, zoals gebouwen, tuinen, monumenten, archieven en archeologie. Werkdefinitie zoals het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen die hanteert in de nota 'Cultu...

Lees verder
1994
2023-02-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Cultuur

[Lat. cultura, van colere, cultum = land bewerken (oorspr. bet. van stam is: omdraaien, ploegen, bebouwen, verzorgen, vereren)] 1. zie culture; 2. veredelende beschaving van de geest en van zeden, de daardoor bereikte toestand; 3. bacteriënkweek (van één soort = reincul...

Lees verder
1994
2023-02-02
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Cultuur

Een cultuur is het min of meer samenhangende geheel van voorstellingen, opvattingen, waarden en normen die mensen zich als lid van hun maatschappij door middel van leerprocessen hebben verworven, dat in hoge mate hun gedrag beïnvloedt en waardoor zij zich onderscheiden van de leden van andere maatschappijen.

1993
2023-02-02
NIMA

Nima marketing lexicon

Cultuur

Klassieke definitie: complex geheel van kennis, overtuigingen, kunst, wetten, normen en waarden en overige gedragingen, kundes en gewoonten, dat eigen is voor de leden van een bepaalde gemeenschap.