29b betekenis & definitie

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt...

...de werknemer die:

-1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft
-2.Onmiddellijk voor indiensttreding onder de WSW viel maar niet voor een SW-bedrijf werkte
-3.De wachttijd volbracht heeft en op de eerste dag daarna minder dan 35% maar wél arbeidsongeschikt voor eigen of andere passende arbeid was, binnen vijf jaar na die dag bij een andere werkgever aan de slag gaat, en hij op 13 (PL dit moet zijn: 11) weken vóór einde wachttijd niet ook elders werkte tenzij hij daar op zijn eerste ziektedag al werkte
-4.Jonger 18 jaar is en in het onderwijs door ziekte of handicap belemmeringen heeft ondervonden en binnen vijf jaar na verlaten van het onderwijs bij de werkgever in dienst komt
-5.18 jaar of ouder is, in het onderwijs door ziekte of handicap belemmeringen heeft ondervonden, geen recht op een Wajong-uitkering heeft en binnen vijf jaar na verlaten van het onderwijs bij de werkgever in dienst komt...

...heeft recht op ziekengeld als hij binnen vijf jaar na indiensttreding arbeidsongeschikt raakt.

*-6.Voor (oud-)Wajongers en zij die WSW-begeleid werken bij een reguliere werkgever, geldt de no-riskpolis onbeperkt.

-7. Hij die volgens UWV structurele functionele beperkingen heeft en voor wie B&W verantwoordelijk is en die tenminste twee jaar aaneengesloten zonder loonkostensubsidie het minimumloon heeft verdiend, heeft recht op ziekengeld als hij binnen vijf jaar na indiensttreding arbeidsongeschikt raakt.

*-8.hij die al bij de werkgever werkte en tijdens zijn dienstverband recht heeft gekregen op een WIA-uitkering en het werk na WIA-toekenning voortzet, heeft recht op ziekengeld als hij binnen vijf jaar na WIA-toekenning arbeidsongeschikt raakt.

Gepubliceerd op 23-09-2015