2020-01-29

29b

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt... ...de werknemer die: -1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft -2.Onmiddellijk voor indiensttreding onder de WSW viel maar ni...

2016-01-04

29b Ziektewet

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt... ...de werknemer die: -1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft -2.Onmiddellijk voor indiensttreding onder de WSW viel maar ni...

2016-01-04

Artikel 29b Ziektewet

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt... ...de werknemer die: -1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft -2.Onmiddellijk voor indiensttreding een geldige WSW-indicatie...

2020-01-02

Parken in Buitenpost

Parken. De Kruidhof (Schoolstraat 29b) is een voormalige proeftuin voor geneeskundige kruiden, die in 1933 is ingericht. In 1969 heeft men de proeftuin omgevormd tot een te bezichtigen kloostertuin, heemtuin en keukenkruidentuin. Het Haersma de Withpark (Parklaan ong.) is rond 1935 aangelegd in late-landschapsstijl.

2015-09-01

Artikel 90 Ziektewet

In artikel 90 Ziektewet is bepaald dat de persoon die vóór of op 28 december 2005 als 'arbeidsgehandicapte' in de zin van de Wet REA* kan worden aangemerkt, als werknemer in de zin van artikel 29b Ziektewet wordt gezien: Een werknemer waarvoor de no-riskpolis van toepassing is. Het gaat hierbij om personen: - met een lopende WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en tot 5 jaar daarna** - met een voorziening en tot 5 jaar daarna - met een WSW-(her)indicatiestelling, voor de duur daarvan en tot 5 ja...

2018-07-30

Buitenpost

De Kruidhof aan de Schoolstraat 29b is niet zomaar een kruidentuin, maar de grootste openluchtexpositie van kruiden in Nederland. Op een oppervlakte van zo'n dertig voetbalvelden groeien, bloeien en boeien meer dan 2000 soorten, verdeeld over zestien verschillende tuinen en collecties. Met name de geneeskruidentuin is in binnen- en buitenland bekend. Maar ook de andere tuinen, zoals de keukenkruidentuin, de bijen- en vlindertuin, de kloostertuin, het rosarium, de bostuin en de muziektuin, zijn a...

2015-08-24

SFB

Structureel Functioneel Beperkt (SFB) is iemand die door ziekte en/of gebrek langdurig belemmeringen ondervindt bij het verrichten of het vinden van werk. Hij of zij geniet een bepaalde status die beoogt werkgevers te beschermen tegen (kosten van) arbeidsuitval. Daarnaast ontvangt de werkgever die een SFB'er in dienst neemt afdrachtvermindering. De ziekte en/of gebreken kunnen gelegen zijn op het fysieke, verstandelijke of psychische vlak. De structureel functioneel beperkte kan nog wel werken....

2015-09-13

no risk polis

De no-riskpolis is voor bepaalde werknemers van toepassing. De werkgever die een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, krijgt het doorbetaalde loon bij ziekte van UWV geheel of gedeeltelijk vergoed, als de werknemer arbeidsongeschikt (verder: 'Ziek') wordt binnen vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking. Behalve een daglooncompensatie voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, biedt de no-riskpolis de werkgever bescherming tegen een mogelijke ophoging van zijn gedifferen...

2017-10-18

Uitlooptermijn no-riskpolis

Zolang een arbeidsbeperkte in het doelgroepregister is opgenomen telt hij mee voor de banenafspraak c.q. het quotum. De inschrijving in het doelgroepregister van iemand die niet meer aan de voorwaarden voldoet, eindigt twee kalenderjaren later. Zolang hij staat ingeschreven, kan van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel gebruik worden gemaakt. Deze uitlooptermijn van twee kalenderjaren is geregeld in artikel 3.2 van het Besluit SUWI. Hierdoor wordt het mogelijk dat de banen van mensen uit d...

2015-08-25

Arbeidsgehandicapt

Iemand is arbeidsgehandicapt wanneer hij door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid. Een arbeidsgehandicapte kan gebruik maken van bepaalde subsidies, waaronder de no-riskpolis en premiekorting (zie Ensie 'artikel 29b Ziektewet' en 'premiekorting') waardoor het voor een werkgever aantrekkelijker wordt om hem in dienst te nemen. De Rijksoverheid stimuleert het dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking bij een bedrijf komen te werken. Door midde...

2017-10-17

No-riskpolis

De no-riskpolis is voor bepaalde werknemers van toepassing. De werkgever die een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, krijgt het doorbetaalde loon bij ziekte van UWV geheel of gedeeltelijk vergoed, als de werknemer arbeidsongeschikt (verder: 'Ziek') wordt binnen vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking. Behalve een daglooncompensatie voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, biedt de no-riskpolis de werkgever bescherming tegen een mogelijke ophoging van zijn gediffere...

2017-02-02

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een in 1929 in werking getreden werknemersverzekering. Destijds gaf de ZW een half jaar recht op 80% van het dagloon na een wachttijd van twee dagen. Inmiddels is de Ziektewet in vele opzichten veranderd: In 1947 werd de uitkeringsduur verlengd van 26 naar 52 weken. In 1985 en 1986 werd de hoogte van de uitkering verlaagd naar 75% respectievelijk 70%, dit om de ZW-kosten te drukken. In 2004 vond er een majeure wijziging plaats: De wachttijd in de zin van de Wet WIA werd verl...

2015-08-19

AGH

Iemand is arbeidsgehandicapt (AGH) wanneer hij door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid. Een arbeidsgehandicapte kan gebruik maken van bepaalde subsidies, waardoor het voor een werkgever aantrekkelijk(er) wordt om hem in dienst te nemen. De Rijksoverheid stimuleert het dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking (al dan niet onder begeleiding) bij een bedrijf komen te werken. Door middel van positieve (afdrachtverminderingen, de no-riskpolis,...