Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Regres

betekenis & definitie

Regres - Verhaal van schade op een ander. In het bijzonder spreekt men van r. in het wisselrecht, waar ingeval van non-betaling gevolgd door tijdig protest de houder van den wissel gerechtigd is vergoeding (rembours) te vorderen van den acceptant, van den trekker en van alle de endossanten, als ieder voor het geheel verbonden. Hij heeft de keus hen gezamenlijk of afzonderlijk in rechte aan te spreken.

Spreekt hij den trekker alleen aan, zoo zijn alle endossanten bevrijd; spreekt hij een dezer aan, zoo zijn de latere endossanten bevrijd (art. 186 K.). R. is ook reeds mogelijk in geval van non-acceptatie, gevolgd door protest, en in geval van faillissement van den betrokkene. In deze gevallen kunnen de aangesprokenen echter vergoeding uitstellen tot den vervaldag, mits tegen borgstelling (artt. 155,177, 178 K.). De houder van een geprotesteerden wissel heeft mede een vordering tot vergoeding tegen derden, voor wier rekening de wissel getrokken is, indien deze de waarde genoten hebben (art. 200 K.). In geval van te laat protest van nonbetaling, heeft de houder geen r. op de endossanten en moet hij zich, behoudens artt. 108 en 109, met zijn aanspraken tegen den trekker en den acceptant tevreden stellen (art. 201 K.). De endossant, op wien r. is genomen, heeft zijnerzijds r. op zijn voormannen (vroegere endossanten), den acceptant en den trekker (zie b.v. art. 194 K.).

Waar, als bij den wissel, de houder niet juist op zijn onmiddelijken voorman r. behoeft te nemen, maar uit de remboursplichtigen een keuze kan doen, spreekt men wel van springend r. Anders bij de assignatie (art. 219 K.) Zie voor r. bij niet-betaling van andere aan een derde overgedragen vorderingen, artt. 1570 en 1571 B. W.

Zie ook HERWISSEL.