Gepubliceerd op 17-01-2021

Sociale grondrechten

betekenis & definitie

de fundamentele rechten van de mens als lid van de samenleving (→ grondrecht). In mei 1978 aanvaardde de Ned.

Tweede Kamer het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa, waarin een aantal belangrijke sociale grondrechten is vastgelegd. Het Handvest zelf was al sinds 1965 van kracht; dat van Ned. zijde zo lang werd geaarzeld, hangt samen met het feit dat het Handvest het stakingsrecht expliciet erkent en ook aan ambtenaren toekent, en bovendien beoogt de positie van gastarbeiders langzaam gelijk te maken aan die van de ‘inheemse’ werknemers. Ondanks de goedkeuring van het Handvest behoudt de Ned. regering zich het recht voor om gastarbeiders die onvoldoende middelen van bestaan hebben, het land uit te zetten. Op basis van het Handvest kunnen gastarbeiders alleen worden uitgewezen als zij een strafbaar feit plegen dat strijdig is met de openbare orde, of als zij de nationale veiligheid in gevaar brengen.