Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

2019-09-18

M

betekenis & definitie

Dertiende letter van ons alphabet; komt overeen met de Semietische mem en de Grieksche mu. Stelt doorgaans voor een bilabialen neusklank.

In afkortingen: M als Gr. cijfer = 40, als Rom. cijfer = 1000, MM = 2000;

M in Lat. inscripties = Marcus, magister, municipium, en anderen; M in aanduiding van geldswaarde = Mark;

M. = (Fr.) monsieur, mijnheer (meervoud MM. = messieurs);
M. als titel van vrouwelijke religieuzen = (Fr.) mère, moeder;

M’ in Schotsche familienamen = Mac;

m = meter (m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter);

μ (Gr. letter „mu”) = micron (0,001 millimeter);

m. in grammatica = masculinum, mannelijk:

M .A .= (Eng.) master of arts, of (Lat.) magister artium (zie onder → Magister) (hiernaast: M.A.L. = magister artium liberalium, meester in de vrije kunsten), academ. graad;

mA = milliampère;

Mac. bij bijbelcitaten = Boek der → Maccabeërs;

Mad. of Mme.= (Fr.) madame, mevrouw;

Mal. bij bijbelcitaten = Boek → Malachias;

m.a.w. = met andere woorden;

Mc. bij bijbelcitaten = Evangelie van → Marcus;

M.D. = (Lat.) medicinae doctor, doctor in de geneeskunde (vooral Eng. gebruik);
m.d.s. op recepten = (Lat.) misce, da, signa, meng, geef en teeken aan;
M.E. = middeleeuwen;
M.E. = middelbare eb;

mej. = mejuffrouw;

Mevr. of Mw. = mevrouw;

m.f. in de muziek = (Ital.) mezzo forte, matig sterk;

Mg in de scheikunde = → magnesium;

mg = milligram;

Mgr. = monseigneur, titel van bisschop, vicaris-generaal, pauselijk kamerheer e.d.;

M.H. = mijne heeren;
m.h.d. = met hartelijke deelneming of dank;
m.i. = mijns inziens;

Mich. bij bijbelcitaten = Boek → Michaeas;

mij. = maatschappij;

mil. = militair;

min = minuut;

min. = minister;

ml = milliliter;

Mlle. = (Fr.) mademoiselle, mejuffrouw;

mm = millimeter;

m.m. = (Lat.) mutátis mutándis, met de noodige veranderingen;

μ μ = millimicron (0,000.001 millimeter);

m.n. = met name;

Mn in de scheikunde = → mangaan;

Mnl. = Middelnederlandsch;

Mo in de scheikunde = → molybdeen;

M.O. = Middelbaar Onderwijs;
M.P. = (Eng.) Member of Parliament, lid van het parlement;
m.p. in de muziek = (Ital.) mezzo piano, tamelijk zacht;
M.R. — middelbare rivierstand;

Mr. = Meester (acad. graad, titel van den doctorandus in de rechten), ook: monsieur, master en mister;

Mrs. = (Eng.) mistress, mevrouw;

ms. = manuscript (meervoud: mss.);

M.S.C. = (Lat.) Missionarius Sacratissimi Cordis (Jesu), lid v. d. congreg. der Missionarissen van het H. Hart;
M.S.F. = (Lat.) Missionarius a Sancta Familia, lid v. d. congreg. der Missionarissen van de H. Familie;

Mt. bij bijbelcitaten = Evangelie van → Matthaeus;

M.T.S. = Middelbaar Technische School;

mv. = meervoud;

M.V. = middelbare vloed;
m.v. in de muziek = (Ital.) mezza voce, met halve stem;
M.v.A. = Memorie van Antwoord;
M. v. T. = Memorie van Toelichting;
M.W.O. = Militaire Willems Orde.