Fabian Society betekenis & definitie

Fabian Society, - vereeniging van niet-revolutionnaire Socialisten in Londen, zoo genoemd naar Fabius Cunctator, wijl zij den heilstaat verwachten van langzaam werkende geestelijke krachten en de ontwikkeling der ideeën. Gesticht in 1888.

Een verzameling opstellen en theoretische uiteenzettingen verscheen in 1889 als Fabian Essays. Meest bekende leden zijn Sidney Webb, diens echtgenoote Beatrice Potter en G.

B. Shaw.Pompen. Lit.: H. P. G. Quack, Socialisten (VI); P. A. Diepenhorst, Gesch. der economie (blz. 524); Sidney en Beatrice Webb, De gesch. van het Britsche vakvereenigingswezen, en de voortzetting hiervan: Dertig jaren, 1890—1920 Ned. vert.

H. Polak); id., Fabian essays in socialisme Ned. vert. F. M. Wibaut: Socialisme).