Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 03-07-2019

G

betekenis & definitie

G, - de zevende letter van het alphabet, overeenkomende met de Gr. gamma en de Hebr. gimel. Stelt in de Ned. spelling voor den stemhebbenden fricatieven keelklank (in andere Germ. talen als Friesch en Duitsch als beginletter een zachte explosief).

Het letterteeken is een omvorming van de C.Afkortingen.

G. in Rom. opschriften = Gaius (voornaam), Gens (= geslacht); g. in physica is internat. afk. v. gravitatie en voor valversnelling; in de metriek: afk. v. gram; als getal bij de Rom.: G = 400, Ġ = 400 000; bij de Gr. γ = 3, ,y = 3000; G. in Ned. voor nrs. op motorvoertuigen aanduiding van de prov. N.-Holland; Ga in de chemie = Gallium; Gal. = ➝ Galaten (Brief aan de); G.B. in N.O.I. = Gouvernementsbesluit; g.b. en g.l. bij beursnoteeringen, zie ➝ Gedaan; Gebr. = gebroeders; Gen. = ➝ Genesis; gep. = gepensionneerd; Ges. = (Duitsch) Gesellschaft, maatschappij of genootschap; G.G. = Gouverneur-Generaal (N.O.I.); g.g.d. = grootste gemeene deeler; G.G. en G.D. = Gemeentelijke Geneesk. en Gezondh.dienst; G.G.G. = ➝ Geert Groote Genootschap; gld. = gulden; G.m.b.H. = (Duitsch) Gesellschaft mit Beschrankter Haftung, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zie onder ➝ Familievennootschap); G.M.T. = (Eng.) Greenwich mean time, middelbare Greenwich tijd; gr. m. (Ital.) = grosso modo, ongeveer, ruw geschat; op recepten: grof gestooten, gesneden; gr. 8° (papierformaat) = groot octavo; G.T. = Greenwich time of G. tijd.

G is in de muziek de benaming voor den zesden toon van de oude grondladder (A, B, C, enz.). In België en in de Romaansche landen noemt men G: sol. G is ook sleutelletter; geleidelijk ontwikkelde zich uit den vorm der letter G de G(of sol-)sleutel, ook vioolsleutel genoemd, welke zijn plaats vindt op de tweede lijn van den notenbalk. Vroeger werd deze sleutel ook op de eerste lijn geplaatst (Fransche vioolsleutel). Met hoofdletter (G) aanduiding van den toonaard G groote terts (Sol majeur), met kleine letter (g) g kleine terts (sol mineur).

de Klerk.