Saldo betekenis & definitie

Saldo - de rest, het verschil tusschen het debet en het credit eener rekening. Men onderscheidt het bruto saldo d. i. het verschil, dat er tusschen het debet en credit bestaat op het oogenblik, dat de rekening wordt opgeteld, en het netto saldo, d. i. het verschil, dat er nog blijft bestaan, wanneer de nog ontbrekende posten voor rente, onkosten, enz. in rekening gebracht zullen zijn. Het saldo wordt op de nieuwe rekening overgebracht of betaald. Saldo trekken beteekent het saldo eener rekening uittrekken, vaststellen.

Gepubliceerd op 14-03-2019