Perzië betekenis & definitie

Perzië - gouden standaard, munteenheid dubbele ashrafi = 4 tomans; de ashrafi = 2 tomans; de penjzari = 1 toman = 10 Krans (francs); de dozari = 4 Krans. 1 toman — f 4.25.

Zilveren munten: 5, 2 en 1 kran, 10, 5 en 3 shahi; 1 kran = 20 shahi.

Gewichten: 1 miskal à 24 nechna à 4 genduno = 0.00459 K.G.

Lengte en vlaktematen: 1 arschin à 4 tscheharek à 8 var = l.13 M.

— Radimsky, W. Industrieu. Gewerbe-Verhältnisse in Persien. Wien, Manz. M. 2.20.

Gepubliceerd op 14-03-2019