Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Ondernemen

betekenis & definitie

v., ûndernimme; samen met iem. iets, mei immen yn sé gean.