Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Eerwaardig

betekenis & definitie

adj. & adv., earweard(ich) -wurdich, nommel, achtber.