Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Deernis

betekenis & definitie

s., dearnis, meilijen (it), bigreatsjen (it).