Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Consternatie

betekenis & definitie

s., konsternaesje, opskuor, opstiging, opstjit, koarje, koaridom, koaridon; een grote —, in raer oheden.