Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Besnijden

betekenis & definitie

v., bisnije, binuttigje, bihimmelje; (van hout), bikwytsje, bifykje.