Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Afkomst

betekenis & definitie

s., ôfkom(st), komôf (it), skaei (it), bloed (it).