2020-01-27

wash

Geen score. Term die gebruikt wordt bij het uitslaan van de resultaten van een viertallenwedstrijd. Een ‘wash’ op een spel ontstaat wanneer de scores aan beide tafels gelijk zijn of slechts tien punten verschillen (bijvoorbeeld 430 vs. 420). Er worden dan op dat spel geen IMP's gescoord.

2020-01-27

Wash

ondiepe baai in de Noordzee, tusschen de Eng. graafschappen Norfolk en Lincolnshire, 35 km lang, 25 km breed. Hierin stroomen uit de Ouse, Nene en Welland. Havens: Boston en Kings Lynn.

2019-06-08

red wash (pottery style)

red wash (pottery style) - Verwijst naar de stijl van het in de noordelijke Levant gevonden aardwerk uit de periode van circa 5.500 tot 5.000 v. Chr. De stijl kenmerkt zich door kruiken die zijn bedekt met een rode laklaag, soms versierd met eenvoudige, ingetogen banden met ingedrukte of ingekerfde versieringen.

2019-06-08

imprimaturum

imprimaturum - Gekleurd glazuur, lijmwater of wash die is aangebracht op een witte grondlaag om een eerste kleurtoon aan de ontwerplaag te geven.

2019-01-10

King’s lynn

King’s lynn, - stad in het graafsch. Norfolk, O.-Engeland, aan de monding van de Ouse in den Z.O.-hoek van de Wash-Bay, 20.000 inw.; ruime, diepe haven, drukke scheepvaart, scheepstimmerwerven, ijzer- en machineindustrie; visscherij.

2018-12-06

Biggleswade

Biggleswade - stad in het graafsch. Bedfort, Z.O. Engeland, aan de Ivel, rechterzijrivier van de Ouse, die in de Wash-Baai uitmondt, aan den spoorweg van Petersborough naar Londen.; 5000 inw.; korenhandel.

2019-06-08

wasbak (sanitair)

wasbak (sanitair) - Diepe, lange wasbakken die worden gebruikt voor het wassen van kleding. Voor diepe, lange wasbakken die in ziekenhuizen en fabrieken worden gebruikt voor het wassen van armen en bovenlichaam wordt de term 'wash sinks' gebruikt.

2018-12-06

Bigelon (frank H.)

Bigelon (frank H.) - Amerikaansch meteoroloog, tot 1910 werkzaam aan het central meteorological office te Washington, sedert dat jaar in Argentina te Buenos Aires. De oudere jaargangen van het Monthly Weather Review bevatten een reeks van geschriften van zijn hand over aardmagnetisme en over het verband tusschen aardmagn. verschijnselen en verschijnselen op de zon eenerzijds en meteorologische verschijnselen anderzijds; de latere bevatten een serie verhandelingen over problemen betreffende de ci...

2020-01-08

Witham

Eng. rivier, ontspringend op den Jura-kalkrug ten O. van Leicester en uitmondend in de Wash bij Boston. Witham Gap is het doorbraaksdal van de Witham door de Jurakalkrug van de Lincoln Edge.

2019-10-16

Nen

of Nene, riviertje in Midden-Engeland (XII 464 F/G 5), ontspringend op de Jura-kalkheuvels van Northampton, stroomend langs de oude steden Northampton en Peterborough, uitmondend in de Wash-baai. Voor de scheepvaart van weinig beteekenis; langs de rivier eeuwenoude leerindustrie.

2019-01-12

Norfolk

Norfolk, - 1) graafsch. aan zee in O.-Engeland, begrensd in N. en O. door de Noordzee (Wash), in Z. door grf. Suffolk; 5480 K.M.2; 500.000 inw. Zeer vlak ; besproeid door de Yare en de Ouse. Zand en leem zijn de grondsoorten. Veeteelt (runderen, paarden) en visscherij (Yarmouth met haringvisscherij). Overal teelt van eenden en hoenders. Hoofdstad: Norwich. 2) havenplaats in Virginia (Ver. St.). De stad is aan weerszijden van de Elizabeth River gebouwd, waar deze uitmondt in de Hampton Roads, on...

2019-01-10

Langley (samuel pierpont)

Langley (samuel pierpont) - N.-Amerik. sterrek., geboren 1834 te Roxbury (Mass.); werd 1867 Directeur van de Sterrewacht te Allegheny (Pa), 1887 van de Smithsonian Institution te Washington. Hij overleed aldaar in 1906. Voornamelijk bekend door zijn onderzoekingen, met den door hem geconstrueerden bolometer, omtrent het zonnespectrum en de zonneconstante. Voornaamste werken: The bolometer and radiant energy (1881); The selective absorption of solar energy (New Haven 1883); Researches on solar he...

2019-01-24

Grantham

Grantham - stad in het graafsch. Lincoln, N.O.-Engeland, 37 K.M. ten Z. van Lincoln, aan den linkeroever van de naar de Wash gaande Witham en aan den spoorweg van Peterborough naar Doncaster; 18.000 inw.; handel in steenkool, graan, vee en boter; fabrieken van landbouwwerktuigen, leerlooierijen, meel- en papierfabrieken. De kerk in vroeg Engelschen stijl bevat belangrijke kunstvoortbrengselen en een boekerij met ± 300 hs.

2018-12-13

Crowland

Crowland - oud marktstadje in het graafschap Lincoln, O.-Engeland, aan de Welland, rechter-zijrivier van de Glen, die in de Wash-bay uitmondt; 3000 inw. Het stadje is verrezen op de plaats, waar Aethelbald, koning van Mercia, in 716 een Benedictijner Abdij stichtte. De bouwvallen van de abdij, die thans nog over zijn, dateeren echter uit de 12e eeuw en later, daar de abdij reeds eerder herhaaldelijk verwoest is.

2018-08-10

Northampton

Northampton of Northamptonshire, een der binnenlandsche graafschappen van Engeland, tusschen de graafschappen Leicester, Rutland, Lincoln, Cambridge, Huntingdon, Bedford, Buckingham, Oxford en Warwick, telt op 461/3de geogr. mijl bijna 244000 inwoners (1871). Het is een der fraaiste graafschappen van Engeland en men vindt er vele adellijke kasteelen. Met uitzondering van een klein gedeelte marschland in het noordoosten, bestaat het uit vruchtbare, golvende, heuvelachtige landen. De belangrijkste...

2019-02-02

Amadeus van het H. hart

Amadeus van het H. hart - (Mother Mary A. of the Sacred Heart of Jesus, in de wereld Sarah Teresa O’Dunne), stichtte de Ursulinenmissies van Montana en Alaska. * 2 Juli 1846 te Akron (Ohio), f 10 Nov. 1920 te Seattlc (Wash.). Een hoogbegaafde vrouw, vol initiatief, met een bewonderenswaardigen apostolischen ijver en diepe nederigheid. Ondanks vele moeilijkheden kwamen de missies onder haar voortreffelijke leiding tot grooten bloei. J. v. Rooij.

2019-01-17

Abbe

Abbe - 1) Cleveland, Amerik. astronoom en meteoroloog, geb. 1838, sedert 1870 werkzaam in het meteorolog. bureau der Ver. Staten; redigeert „Bulletin of the Mount Weather Observatory” en „U. S. Monthly Weather Review”, schreef: Treatise on meteorological Apparatus Methods (Wash 1888); Altitude of the Aurra, Relations of Climates and Crops, Objects of a State Weather Service, Mechanics of the Atmosphere 1891; bewerkte het onderdeel meteorologie in de Encyclopaedia Brittannica en publiceer...

2019-02-14

Jetske angenietje sybesma

Jetske Angenietje Sybesma (‘Jetske’) geb. Groningen 5 mei 1940. Woonde en werkte aldaar, in Winschoten, Enschede, Den Haag, de V.S., Canada en thans in Bryn Mawr, Pennsylvania (V.S.). Leerlinge van Akademie v. Kunst en Industrie te Enschede (1958-’59), de Akademie v. B.K. in Den Haag (1959-’62, beeldhouwen o.l.v. Carel Visser) M.O. akte a; University of Washington, Seattle, Wash. U.S.A., beeldhouwen George Tsutakawa 1963-64 en de Rinehart School of Sculpture, Baltimore, Md. Schildert en...

2018-11-09

Bury Saint Edmunds

Bury Saint Edmunds - stad in het graafsch. Suffolk, West-Engeland, aan de Lark, zijriv. van de in de Wash Baai uitmondende Ouse; goed gebouwd en om haar gezonde lucht het „Engelsche Montpellier” geheeten ; 17.000 inw. ; handel in graan, meel en vee. St-Edmund, de laatste koning van Oost-Anglia, is hier begraven. Boven zijn graf, dat lang een bedevaartplaats bleef, werd in den tijd van koning Kanoet (1020) een abdij gebouwd, waarvan de ruïnes zijn overgebleven.

2019-01-19

Fens (the)

Fens (the) - naam, waarmee de strook laagland langs de Wash Bay in O.-Engeland meestal nog wordt aangeduid, hoewel „fens” (= moerassen) hier reeds lang niet meer worden aangetroffen. Het is een alluviale laagvlakte, grootendeels gelegen in het graafschap Lincoln, maar die zich ook uitstrekt over gedeelten van de graafschappen Norfolk, Cambridge en Huntingdon. Het breedst is de vlakte in het Z., het smalst in het O. Aanvankelijk droegen de F. het karakter der Friesche wadden. Omstreeks 1625 i...