Synoniemen van Voorman

2020-01-26

Voorman

Voorman - 1. Leider van een afdeeling werkvolk, die daarop toezicht houdt, maar meestal zelf ook medewerkt. In Rotterdam veelal „Kras” genoemd. 2. Op een wissel de laatste onderteekenaar, alzoo degeen van wien de houder den wissel heeft gekocht, te wiens opzichte weder elke vorige endossant of de trekker als voorman wordt aangemerkt, dus vroegere endossant in tegenstelling van een volgenden.

2020-01-26

Voorman

Voorman - leadzanger van een popgroep; meest in het oog springende lid van een popgroep; de zanger. → frontman. ... dat zeurderig stemgeluid van voorman Dan Stuart. Vinyl, april 1987 Voorman Zaremba lijkt zijn groep rijp te achten voor uitdieping. Fabiola, mei 1987 Severed Heads, wiens voorman (en eigenlijk enige echte lid) Tom Ellard... Oor, 12-03-88

2020-01-26

voorman

voorman - Speciaal getrainde arbeiders die met een werkploeg werken en deze ook vaak leiden.

2020-01-26

Voorman

Voorman - nummer.

2020-01-26

VOORMAN

VOORMAN - m. (...lieden, ...lui), iem. die in eene rij voor een ander staat of gaat: achter zijn voorman blijven; zich op zijn voorman richten, juist achter hem; — (spr.) iem. op zijn voorman zetten, hem nadrukkelijk op zijn plicht wijzen, duchtig onder handen nemen; — (oorl.) eerste flankeur; — die voor een ander zit, speelt: de voorman moet geven; — iem. die voor een ander zit te roeien; — onderbaas, iem. die eenige andere werklieden voorgaat, leidt, beveelt, ploegbaas : een voorman...

2020-01-26

voorman

voorman - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-man 1. wie zegt wat er moet gebeuren ♢ Den Uyl was de voorman van de Partij van de Arbeid 2. iemand die de leiding heeft over een aantal werklieden ♢ de voorman gaf aan dat er doorgewerkt moest worden Zelfstandig naamwoord: voor-man de voorman

2020-01-26

Voorman

noemt men den ploegleider bij losse arbeiders, in hoofdzaak bij de transportbedrijven, die per ploeg aangenomen worden; bijv. bij het 'laden en lossen van schepen staat bij ieder scheepsruim een v. met zijn ploeg bootwerkers.

2020-01-26

voorman

voorman - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) een leider, een ploegbaas Woordherkomst samenstelling van voor en man

2019-02-14

Daniël batavus voorman

Daniël Batavus Voorman ged. Amsterdam 24 mei 1795, overl. Parijs 19 december 1850. Woonde en werkte in Amsterdam tot 1827. Schilderde historische voorstellingen, portretten, genrestukken, stadsgezichten en landschappen. Was ook etser en tekenaar. Tentoonstellingen Amsterdam 1814-1822 en Den Haag 1827. o.m.: tekeningen naar Italiaanse meesters, naar Gerard Dou enz.; bosgezicht; Zwitserse brug; stadsgezicht bij winter; een vanitas; portretten, genrestukken enz. Rijksprentenkabinet Amsterdam: te...

2017-03-31

Dekken op de voorman

Dekken op de voorman - (bij het aantreden en bij het marcheren in rotten) zich opstellen achter de persoon in het voorgaande gelid. Ook overdrachtelijk gebruikt voor het afwentelen van de verantwoordelijkheid voor een gemaakte fout op een meerdere.

2019-09-19

djempolan

(B.l.) m. voorman.

2019-07-17

lokvogel

lokvogel - m., (argot) de voorman der kwartjesvinders.

2020-01-08

Willemsfonds

cultureele vereeniging, naar den Vlaamschen voorman J. Fr. Willems genaamd en te Gent in 1851 door Snellaert, Serrure en anderen opgericht met het oog op de aanmoediging van de studie en het gebruik van de Ned. taal in Vlaanderen en de behartiging van de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling van het Vlaamsche volk in het alg. Rombauts.

2017-05-02

Lau, Thé

Voorman van The Scene en succesvol platenproducer. Produceert o.a. Blue Murder, Claw Boys Claw, The Scene, Tröckener Kecks, L'Attentat en Paranoiacs.

2017-05-11

jan ligthart

Voorman Nieuwe Schoolbeweging, pleitend voor aanschouwelijk onderwijs.

2019-09-20

boss

(Am.) m. baas, voorman, partijleider bij de verkiezingen.

2017-05-11

joan derk van der capellen tot den pol

Patriotse voorman, auteur van Aan het volk van Nederland.

2020-01-26

JONGSTRA, Anne Franciscus

jurist, politicus (Bakhuizen 1.4.1808-Heerenveen 5.8.1871). R.k. liberaal voorman. Redacteur ‘Prov. Fr. Courant’, van 185053 tweede-kamerlid. Schreef een groot aantal brochures.Zie: N.B.W. ix, 474-475.

2020-01-26

ERINGA

Jan Piers, boer (Edens 26.5.1792-28.1. 1872). Voorman, van het Fr. Réveil. Vier kleinzoons werden predikant, ook andere stonden op verantwoordelijke posten.Zie: Wurakes, Réveil, 106-117; Leeuw. Cour. (21.9.1957).

2020-01-26

WITTEVEEN, Arjen

architect (Oudega, Wymbritseradeel, 8.9.1894-Lwd. 10.11.1952). Voorman van het Roomsk Fr. Boun, pleiter voor verantwoorde boerderijbouw en landschapbescherming. Bouwde o.a. kerken te Sloten en Huizum.Wrk. : De landelijke Fr. arbeiderswoning in verleden en toekomst (1946) ; Fr. boukinst en hwat der mei mank is (1948). Zie: Repert., 165.