2019-07-22

Gravenwezel,’s

Gravenwezel,’s - Belg. gem. in de prov. Antwerpen, op 14V2 km N.O. van Antwerpen en 6 km van Brasschaat (II 511 C 2). Opp. 1 496 ha, ca. 1 150 inw. Leem- en zandgrond, landbouw, heide. Kostschool voor vrouwelijke studenten (Zusters van het H. Hart van Maria). Striels.

2020-01-24

's Gravenwezel

's Gravenwezel - Eigennaam 1. (toponiem) een dorp in de Belgische provincie Antwerpen.

2019-07-17

S. S

S. S. - = sacra scriptura: de heilige schrift.

2019-09-19

S. S. S

= StopperspiIsysteem (voetbal).

2019-09-19

S. S

= 1 Sacra Scriptura, (Lat.) de Heilige Schrift of Sacrae Scripturae, van de H. Schrift; 2 (ook s.s.) stoomschip; 3 summa summarum, alles bij elkaar; 4 Staatsspoorwegen; 5 Schutzstaffel, (D.) veiligheidskolonne (bij de N.S.D.A.P.).

2018-11-29

S

S - v. (-’s), 19de letter van het alphabet; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek die met S beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 90; — verder in afkortingen : S. — salus — heil, welzijn; — — senatus — senaat; — — signa, signetur — teeken, merk, wonderteeken; — — sive — dat is, te weten; — — solo (muz.), zie aldaar; — — soprano (muz.), zie aldaar; — S. (in Latijnsche eigennamen) — Servius, Sex...

2018-08-14

S

S is de achttiende letter van ons alphabet. Zij vormt een sisklank en is zeer vermaagschapt met de z, welke in Friesland doorgaans even scherp als de s wordt uitgesproken, terwijl elders de s schier tot eene z wordt verzacht. In sommige Nederlandsche woorden, welke te voren met eene z werden geschreven, zooals zuiker, zommigen, zamen, is deze volgens de nieuwste spelling door eene s vervangen. Zij is eene zeer veranderlijke letter, zooals blijkt uit het telwoord zeven, dat in het Sanskriet verto...

2019-01-17

S

S - de Grieksche sigma, de Phoenicische samech, komt op munten, in handschriften, enz. voor als afkorting van Sacer, Salutem, Sextus (Rom. naam), signavit, seu of sive, op recepten voor sumatur (men neme) of signetur (men teekene), in de scheikunde voor sulfur (zwavel), bij ’t kompas in Engelsche uurwerken voor slow (langzaam), in Engeland voor shilling, in de muziek voor segno (Ital. teeken), op oude Fransche munten voor de stad Troyes, op Spaansche voor Sevilla. Verder is S het teeken voor s...

2019-07-17

s

s. - = salus: heil.

2017-10-30

's

's - Lidwoord 1. clitische vorm van des, genitief enkelvoud mannelijk en onzijdig van de lidwoorden 'de' en 'het' Hij gaat 's morgens altijd een uurtje hardlopen. Woordherkomst van des, waarin het niet uitgesproken de wordt aangeven door een apostrof

2019-10-14

S

Negentiende letter van het alphabet, die in de Nederlandsche taal een sisklank, de stemlooze dentale fricatief (➝ Medeklinker) voorstelt. Het letterteeken is via de Grieksche sigma uit de Semietische sjin ontstaan. Afkortingen. S. in Rom. inscripties e.d. beteekent: Sextus, salutem, sanctus, signum, etc.; S in scheikunde = sulfur, ➝ zwavel; s in de muziek = (Ital.) segno of: (Ital.) sinistra (linkerhand), of: subdominant; s. in de grammatica (Lat.) singularis, enkelvoud; S. voor namen va...

2018-05-07

s.

subcymbiformis subcymbifórmis (-is, -e), - van Lat. sub, voorv., dat nabijheid uitdrukt; cymbiformis, schuitvormig: 1. eenigszins schuitvormig. 2. gelijkend op de soort cymbiformis.

2017-12-12

.S.

As, een cilinder en een lager die kunnen draaien ten opzichte van elkaar. As, een rechte waar een positieve richting aan toegekend wordt. As van een weg: denkbeeldige lijn midden op de weg, in de lengterichting zichtas, een vrije, uitzicht gevende lijn in de landschapsarchitectuur en architectuur. As, een toonsoort, een van de tonen op de chromatische toonladder. De AS, een Nederlands anarchistisch kwartaalblad. AS, een automerk van 1927 tot 1930. Bent u hier via een pagina in Wikipedia tere...

2019-09-19

s

= salus. (Lat.) heil, welzijn; (ook:) = senatus, senaat.

2019-09-19

S. A. S

= Scandinavian Airlines System, transatlantische vliegdlenst op de Ver. Staten en Zuid-Amerika van de S. I. L. A. in samenwerking met de Noorse en de Deense Luchtvaartmaatschappijen.

2019-09-19

S. S. R

=— Societas Studiosorum Reformatorum, Bond v. Gereform. Studenten aan openbare universiteiten.

2019-09-19

R. S. S

zie Rasjtrija enz.

2019-09-19

S. O. S

= save our souls, (Eng.) „redt onze zielen”, het vastgestelde teken in de intern. radio-code, waarmede een in nood verkerend schip om hulp vraagt. sosie, (Fr.) m. dubbelganger. sospirando, sospirante, (It.) zuchtend. sostenuto, (It.) aanhoudend, volhoudend.

2019-09-19

I. S. S

= International Students Service, Internationale Vereniging tot ondersteuning v. Studenten.

2019-03-14

S. s. t. t

S. s. t. t - met voorbehoud der titels. Afkorting von Salvis titulus.