Wat is de betekenis van Perspectief?

2021
2021-01-28
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Perspectief

Perspectief is een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. "Iets vanuit een bepaald perspectief zien" is een belangrijke uitdrukking. Vaak wordt mensen gevraagd om toe te lichten hoe ze ergens tegenaan kijken: ''Vanuit welk perspectief beoordeel jij het probleem?'' Ook in de teken- en schilderkunst speelt het begrip perspectief een be...

Lees verder
2018
2021-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

perspectief

perspectief - zelfstandig naamwoord uitspraak: pers-pec-tief 1. dieptewerking van een afbeelding ♢ het perspectief van deze tekening klopt niet 2. goed vooruitzicht ♢ hij heeft een baan met pers...

Lees verder
2017
2021-01-28
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Perspectief

De perspectiefleer is een verzameling regels die het mogelijk maakt om een onderwerp ruimtelijk weer te geven op een plat vlak. In onze waarneming lijken voorwerpen kleiner naarmate ze verder van de kijker verwijderd zijn. Om de juiste illusie te scheppen moet de schilder de dingen in de verte dus ook kleiner weergeven. Dit is het grondbeginsel van...

Lees verder
2004
2021-01-28
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Perspectief

Methode om diepte te suggereren op een tweedimensionaal vlak. Zie atmosferisch perspectief, centraal perspectief.

2004
2021-01-28
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Perspectief

Een techniek waardoor je de indruk kunt wekken dat er diepte zit in een (plat) schilderij.

2002
2021-01-28
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

perspectief

Perspectief is de verzamelnaam voor verschillende manieren van ruimtesuggestie; men onderscheidt bijv. atmosferisch perspectief, coulissenperspectief, kleurperspectief, lijnperspectief, tonenperspectief.

1993
2021-01-28
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Perspectief

(perspektief) vooruitzicht; vergezicht; kunst van het ruimtelijk afbeelden

1950
2021-01-28
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Perspectief

(<Lat.), I. v., 1. doorzichtkunde, de kunst om voorwerpen zo op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog dezelfde indruk maken als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt gezien: gronden der perspectief; iem. in de perspectief examineren; leerboek der perspectief; 2. wijze waarop zichtbare voorwerpen zich van e...

Lees verder
1949
2021-01-28
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Perspectief

(beeld, kunst), kunst om voorwerpen zó af te beelden zoals zij zich voor het oog van een levende beschouwer in werkelijkheid voordoen, met name wat het verloop van grond- en toplijnen aangaat; vnl. in de schilderkunst spelen de problemen van het P. een bij uitstek grote rol; in de Byzant. kunst en de Westerse Middeleeuwen volstaat veeleer ee...

Lees verder
1948
2021-01-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

perspectief

1 o. vergezicht; vergezicht-schilder- of tekenkunst; uitzicht in de toekomst; 2 v. doorzichtkunde, onderdeel der beschrijvende meetkunde.

1939
2021-01-28
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Perspectief

(< Lat. perspicere = door heen zien). Subst. projectiemethode, die de lichamen tracht af te beelden, zoals ze gezien worden. Bij Simon Stevin (1548—1620) Doorzichtkunde genaamd. Adj. Twee figuren heten perspectief (eig. perspectivisch gelegen), wanneer ze in → perspectivische ligging verkeren.

Lees verder
1933
2021-01-28
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Perspectief

A) (Meetk.) 1° Een omvorming van de centrale → projectie, welke het mogelijk maakt van voorwerpen goed gelijkende afbeeldingen te verkrijgen. 2° Verder kunnen perspectieve betrekkingen bestaan tusschen twee stralen waaiers, twee puntenvelden, enz. Teeken voor perspectief: Λ. B) In de schilderk. dient lijn-p. om bij het weerge...

Lees verder
1928
2021-01-28
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Perspectief

is het zien in drie dimensies. De leer van het perspectief leert ons een voorwerp in de ruimte, dus in drie afmetingen, gezien op een plat vlak, dus in twee dimensies, zo af te beelden, dat het zich aan ons oog als driedimensionaal voordoet. Indien wij ons alle punten van een voorwerp of van een groep voorwerpen (een landschap b.v.) door lijnen met...

Lees verder
1916
2021-01-28
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Perspectief

Vergezicht; het schijnbaar diepe of verre van een landschap op eene teekening of schilderij

1916
2021-01-28
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Perspectief

Perspectief. - Wanneer men zich al de punten van eenig voorwerp verbonden denkt met het oog door lijnen, zoo vormen die allen een kegel waarvan het oog de top is. Snijdt men dien kegel door eenig plat vlak, niet door den top gaande, zoo vormt de doorsnede de perspectievische teekening van het voorwerp. Die teekening zal natuurlijk geheel verschille...

Lees verder
1914
2021-01-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

perspectief

perspectief - o., doorzichtkunde; kunst om een landstreek, straat, vertrek, ruimte, zoo voor te stellen als het gezien wordt uit bepaald gezichtspunt ; vergezicht, uitzicht;,,vogel-perspectief”, o.: welke de voorwerpen van boven afgezien voorstelt; „kikvorschperspectief”, o.: voorstelling der voorwerpen van beneden afgezien.

1898
2021-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Perspectief

Het begrip perspectief heeft 2 verschillende betekenissen: 1. perspectief - Perspectief v. doorzichtkunde, de kunst om voorwerpen zoo op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog denzelfden indruk maken als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt, gezien; er zit perspectief in die teekening, het is goed volgens de perspectief geteekend...

Lees verder
1870
2021-01-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Perspectief

Perspectief (Het) of de doorzigtkunde omvat de theorie en de practijk der kunst, om de voorwerpen in de ruimte zóó af te beelden, als zij zich uit een bepaald punt aan het oog van den waarnemer vertoonen. Die kunst berust op de gezigtsleer (optiek), dew|jl men ziet door middel van lichtstralen, welke van de voorwerpen in regte lijnen naar het oog g...

Lees verder
1864
2021-01-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

perspectief

perspectief - o. (perspectieven), vergezicht; leer der vergezichtskunde; een perspectiefschilder; een fraai perspectief; (fig.) toekomst

Lees verder