Wat is de betekenis van Ontwikkeling?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

ontwikkeling

ontwikkeling - Zelfstandignaamwoord 1. geleidelijke verandering in een zekere richting 2. het ontwerpen en creëren 3. het ontwikkelen van fotorolletjes 4. kennis of kunde hebben (algemene ontwikkeling) 5. gebeurtenis 6. de wijze waarop een schaakstelling tot stand is gekomen Woordherkomst Naamwoord van handeling van ont...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ontwikkeling

ontwikkeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: ont-wik-ke-ling 1. groei(proces) ♢ de technische ontwikkelingen gaan snel 1. de ideeën kwamen tot ontwikkeling [kregen vorm] ...

2024-02-29
MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Marga Schiet (2003)

Ontwikkeling

Ontwikkeling gaat niet vanzelf. Kinderen ontwikkelen zich door een natuurlijke drang die in elk kind zit, de drang om vooruitte komen. Biologische factoren bepalen voor een deel de grenzen van de mogelijkheden die een kind heeft om zich te ontwikkelen. Daartoe horen algemene zaken zoals het vermogen om een taal te leren spreken, je aanleg voor bepa...

2024-02-29
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

ontwikkeling

Van ontwikkeling (in drama) is sprake als een motief (3) wordt gebruikt als bron voor een nieuw gegeven; zie ook dramatische ontwikkeling.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

ontwikkeling

ontwikkeling - Het veranderen van menselijke activiteiten, gebruiken of nederzettingen door de tijd heen, meestal in de zin van verbetering of uitbreiding.

2024-02-29
Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Tjipke van der Veen & Jos van der Wal (1989)

ontwikkeling

Het veranderingsproces waarbij de combinatie van groei, rijping en leren leidt tot een verhoging van het functioneringsniveau.

2024-02-29
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

ontwikkeling

fylogenetische (volgens afstamming); ontwikkeling van eenvoudiger naar meer gedifferentieerde vormen in de loop van miljoenen jaren; ontogenetische (tijdens het leven van het individu), veranderingen van de bevruchte eicel tot aan de dood.

2024-02-29
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

ONTWIKKELING

reeks van etappes die een levend organisme aflegt. Bij de mens is de ontwikkeling niet beperkt tot de→ groei alleen. Onder invloed van fysiologische omstandigheden (- rijpingsproces) enerzijds en sociaal-affectieve omstandigheden anderzijds, gaat hij geleidelijk anders functioneren, waardoor hij vanuit het → stadium van de zuigeling - die...

2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ontwikkeling

v., ûntwikkeling, ûntjowing.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ontwikkeling

v., 1. het ontwikkelen of zich ontwikkelen; groei, wasdom enz.: de ontwikkeling van lichaam en geest; tot ontwikkeling komen; ontwikkeling van warmte; de ontwikkeling zijner plannen. 2. het ontwikkeld zijn: in ontwikkeling was hij hem ver vooruit; — algemene ontwikkeling, kennis van de alg. aspecten der beschaving en de...

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ontwikkeling

v. ontwikkelingen (het ontwikkelen: wasdom, groei, voortgang; vorming enz.): de ontwikkeling van lichaam en geest; algemene ontwikkeling; de ontwikkeling van gas; de ontwikkeling mijner plannen, uiteenzetting.

2024-02-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Ontwikkeling

wordt vaak ook evolutie genoemd. Voor o. van het heelal, ➝ Cosmogonie; van het zonnestelsel, ➝ Evolutie (2°); van de levende wezens, ➝ Afstammingsleer; Darwinisme; Ontogenese (1°); van het menschdom, ➝ Drie-tredentheorie; Evolutionisme; van het dogma, ➝ Dogma-geschiedenis. Historische ontwikkeling is de innerlijke samenhang van het historis...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

ontwikkeling

(ont'wikkəling) v. (-en) het (zich) ontwikkelen : de van lichaam en geest; de van een kippeëi; de van zijn plannen; van gassen.

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

ontwikkeling

v., 1. groei, wasdom: tot komen; ontwikkeling van warmte; de geleidelijke vorming van een levend wezen uit elementaire begintoestanden, m.n. de groei van eicel tot volwassen individu; ontplooiing: de snelle van de techniek; het ontwikkelen of ontwikkeld-worden van fotografische platen en films; 2. het kundig zijn: in ontwikkeling was hij hem ver v...

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ontwikkeling

evolutio, in de physiologie: de geleidelijke opvolging van veranderingen in vorm, maaksel en verrichtingen, waardoor de vormlooze kiem tot een organisch wezen wordt; het beloop der progressieve differentieering van kiem tot organisme. De leer van de ontwikkeling der plantaardige en dierlijke organisme noemt men ontwikkelingsgeschiedenis. Haar eindd...

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Ontwikkeling

v. het ontwikkelen; groei van het lichaam; groei en wasdom van den geest, het gemoed enz.; — voortgang van een lageren trap tot een hoogeren; — het (doen) ontstaan : ontwik keling van warmte; — uiteenzetting, ontvouwing.

2024-02-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Ontwikkeling

Ontwikkeling noemt men in het algemeen de geleidelijke opklimming van een organisch geheel tot hoogere volkomenheid. Men spreekt zoowel van de ontwikkeling van een persoon als van die van een volk of zelfs van de ontwikkeling der geheele menschheid en van hare kunsten en wetenschappen. In meer beperkten zin spreekt men van de ontwikkelingsleer (emb...