Synoniemen van Onderneming

2019-11-12

Onderneming

Een onderneming wordt ook wel een bedrijf genoemd en is er op gericht om winst te maken. Binnen een onderneming is het streven naar winst het belangrijkste doel. Om dit doel te bereiken werken ondernemers zo efficiënt mogelijk. Hierbij letten zij vooral op de prijs van de inkoop, de plaats van hun bedrijf, het product dat ze verkopen en de promotie om hun product onder de aandacht te brengen. Tegenwoordig speelt duurzaam ondernemen een steeds belangrijkere rol binnen de ondernemerswereld. Een p...

2019-11-12

Onderneming

De statistische eenheid van het productiestelsel van de EU, bestaande uit de kleinste combinatie van juridische eenheden (of hun equivalent). Het is een organisatorische eenheid die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties. Toelichting De onderneming wordt gezien...

2019-11-12

Onderneming

Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die er op gericht is om winst te behalen in het maatschappelijk verkeer.

2019-11-12

onderneming

onderneming - Ander woord voor bedrijf dat de bedoeling heeft winst te maken.

2019-11-12

onderneming

Een organisatie die voor haar voortbestaan afhankelijk is van de vraag of de inkomsten die worden gegenereerd door de outputs te verkopen voldoende zijn om de leveranciers van de inputs te betalen.

2019-11-12

Onderneming

Een organisatie van arbeid en kapitaal met winstoogmerk die deelneemt aan het economische verkeer, niet zijnde een stichting, vereniging, of NGO.

2019-11-12

Onderneming

Naar winst strevende productieorganisatie.

2019-11-12

onderneming

Een bedrijf dat altijd gericht is op het maken van winst.

2019-11-12

onderneming

In de zin van de Handelsregisterwet: een voldoende zelfstandig optredende organisatorische eenheid van één of meer personen waarin ten behoeve van derden diensten of goederen worden geleverd of werken tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee materieel voordeel te behalen. In de zin van de WOR: ieder in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of overheidsbesluit arbeid wordt verricht.

2019-11-12

onderneming

onderneming - Zelfstandignaamwoord 1. een organisatie Hij wil hier een onderneming gaan starten. 2. een gewichtige zaak die men op zich neemt Dat is wel een hele onderneming, zeg! Woordherkomst Naamwoord van handeling van ondernemen met het achtervoegsel -ing Synoniemen bedrijf

2019-11-12

onderneming

onderneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-ne-ming 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen ♢ in deze onderneming maakt men computers 1. die reis is een hele onderneming [je moet er veel voor regelen] Zelfstandig naamwoord: on-der-ne-ming de onderneming

2019-11-12

Onderneming

v. (-en), eene zaak van eenig gewicht, die men op zich neemt; een opgevat plan, dat men tracht te volvoeren: die reis is eene heele onderneming; die studie was eene stoute onderneming voor den armen knaap; inz. eene zaak, die men opzet of drijft, om geldelijke voordeelen te behalen : weldra bespeurde ik, dat de tentoonstelling niet veel anders dan eene onderneming, eene speculatie was; — eene bedrijfszaak, welke zich inz. het vervoer van reizigers en goederen ten doel stelt, vooral van diligen...