2020-01-29

Ondernemingsgeest

m.; ...IJVER, m.; ...ZUCHT, v.

2018-09-02

Durf

DURF, m. moed: hij heeft geen durf; ondernemingsgeest er zit geen durf in.

2018-12-06

SPECULATIEGEEST

SPECULATIEGEEST - m. gewaagde ondernemingsgeest; zucht om te speculeer.en; ...PAPIER, o. (-en), geldswaardig papier waarmee gespeculeerd wordt.

2019-09-19

initiatief

o. Inleiding; eerste stoot, eerste stap, voorslag of voorstel; (ook:) aandrang tot handelen, ondernemingsgeest; recht van ~, recht van (wets)voorstel.

2019-04-24

Deterding

Deterding - sir Henri Wilhelm August, krachtig vertegenwoordiger van den Nederlandschen ondernemingsgeest in de nieuwere tijden; * 1866 te Amsterdam. Kwam in 1888 bij de Ned. Handelmaatschappij (te Medan en Pinang). In 1896 werd hij benoemd tot inspecteur bij de Kon. Ned. Petroleum Mij., waarvan hij in 1897 waarnemend directeur werd, in 1901 directeur en in 1902 directeurgeneraal. De Technische Hoogeschool verleende hem in 1928 het doctoraat (honoris causa) in de technische wetenschappen. Verber...

2019-09-18

Malaise (econ.)

Malaise is de toestand, die ontstaat wanneer in de econ. → conjunctuur een daling is ingetreden en de stijging nog niet merkbaar heeft ingezet. Zij uit zich o.a. in gebrek aan ondernemingsgeest, verminderde koopkracht, lage prijzen van goederen, renten en diensten, en werkloosheid. Zie ook → Crisis.

2018-08-20

Syra

Syra, bij de Ouden Syros, een der Cycladische Eilanden, nagenoeg in het midden van dien archipel gelegen, heeft eene oppervlakte van 110 □ Ned. mijl en verheft zich tot eene hoogte van 431 Ned. el. Het levert koren en wijn, en telt 26000 inwoners, die zich op het gebied van den handel door een ongemeenen ondernemingsgeest onderscheiden. De hoofdstad is Hermúpolis.

2018-05-07

djampangensis

djampangénsis (-is, -e), - afkomstig van “de Djampangs” of daar het eerst gevonden. - De 3 Djampangs [Djampang koelon (west), Djampang tengah (middelst), Djampang wètan (oost)] vormen tezamen het Z.W. deel der Preanger Regentschappen. Vóór de invoering der theecultuur waren zij slechts schraal bevolkt; hoewel de zegenrijke ondernemingsgeest der Europeanen (theecultuur) daarin groote verbetering en onder de bevolking te voren ongekende welvaart heeft geb...

2019-01-24

Gründer

Gründer - (Hd.), oprichter eener onderneming. Het woord wordt meestal in ongunstigen zin gebruikt voor personen, welke naamlooze vennootschappen in het leven roepen, ten einde de aandeelen tegen prijzen boven de innerlijke waarde bij het publiek onder te brengen. Natuurlijk is dit vooral mogelijk in tijden van sterk geprikkelden ondernemingsgeest en speculatie-woede. Hun werkzaamheid is in Duitschland vooral berucht geworden in de eerste jaren na den oorlog van 1870, die daarom wel als de Grün...

2019-01-17

Shackleton (sir ernest)

Shackleton (sir ernest) - Engelsch poolreiziger, geb. 1874 te Kilkee (Ierland), werd opgeleid tot stuurman bij de groote vaart. In 1901 mocht hij deelnemen aan de expeditie van Scott met de Discovery, waarbij 82°.17' Z.B. bereikt werd. S. werd op dien tocht zóó ziek, dat hij ternauwernood den dood ontsnapte. Zijn ondernemingsgeest was echter daardoor niet verflauwd : na ontzaglijke moeilijkheden overwonnen te hebben en diep in de schulden, ging hij in 1907 met de Nimrod op reis als leider van...

2018-08-10

Nijverheid

Nijverheid (industrie). Men geeft dezen naam aan alle werkzaamheden, welke de waarde der door de natuur geleverde grondstoffen verhoogen en dus langs technischen weg de stof veredelen, zich alzoo onderscheidende van zoodanige verrigtingen, waardoor de voortbrengselen der natuur gewonnen worden, zooals: land- en mijnbouw, veeteelt, boschcultuur, visscherij en jagt. In meer beperkten zin geeft men den naam van nijverheid aan allen fabriekarbeid, zoodat de fabriekondernemers weleens nijverheidsmann...

2019-01-10

Lemaire

Lemaire - of le Maire (Jacob), Nederlandsch ontdekkingsreiziger, geb. te Amsterdam 1585, overl. op zee 1616, een der 20 kinderen van een rijk koopman, uit Antwerpen naar Amsterdam geweken, die grooten ondernemingsgeest voor den handel met Indië bezat, kreeg als kapitein van de Hoornsche overheid twee schepen te zijner beschikking, om het ontwerp van zijn vader, een nieuwen doortocht in de Zuidzee te zoeken, uit te voeren. Met schipper Willem Cornelisz. Schouten voer hij in 1615 van Texel uit; z...

2019-04-23

Cilliers (sarel arnoldus)

Cilliers (sarel arnoldus) - Afrikaansch Voortrekker; * 1801 te Klein Drakenstein, ♱ 1871 op Doornkloof in het district Lindley. C. nam als volksleider onder commandant Andries Hendrik Pretorius in 1835 deel aan den Grooten Trek en vereenigde in zich de beste eigenschappen der Voortrekkers: 1° godsvrucht: hij was een typische ➝ Dopper; legde 7 Dec. 1838 te Danskraal voor den beslissenden slag bij Bloedrivier de gelofte af, indien God de overwinning gaf, dien dag als jaarlijkschen dankdag...

2017-11-14

Abbas-pasja

Abbas-panja is een zoon van Joessoef-Bei en onderkoning van Egypte, werd in 1813 te Dsjidda in Hedsjas geboren. Hij ontving een grondig onderwijs in de Turksche, Perzische en Arabische talen en in de wis- en krijgskunde. Reeds op 15jarigen leeftijd bekleedde hij den post van provincialen inspecteur. Hij nam dien 3 jaren waar en werd onderwijl, gedurende eene expeditie tegen Syrië, met het bevel over eene afdeeling cavallerie bekleed. Later werd hij gouverneur van het district Gharbia, vervolgen...

2018-08-20

Vrijhaven

Vrijhaven (Eene) noemt men eene aan de kust gelegene koopstad, die voor alle vlaggen openstaat en geheel of gedeeltelijk vrij is van alle belastingen, gewoonlijk met uitzondering van het gebruikelijke havengeld. Van haar onderscheidt zich de geslotene haven daardoor, dat deze niet toegankelijk is voor schepen van vreemde natiën. Vrijhavens ontstonden in tijden, toen de regéringen van meening waren, dat zij door het beperken en belasten van den handel de welvaart van een land konden verhoogen....

2018-08-14

Sao-Paulo

Sao-Paulo, eene kustprovincie van Brazilië onder den Steenbokskeerkring, telt op 6283 geogr. mijl ruim 837000 inwoners, onder welke zich 156000 slaven bevinden, en bestaat uit eene smalle, bergachtige kuststrook met vele baaijen en eilanden en uit eene hoogvlakte, door de Serra do Mar van eerstgenoemde gescheiden. De aanzienlijkste rivieren zijn er: de Rio Grande (bronrivier der Parana), de Pardo, de Tieté en de Paranapanema, welke zich westwaarts naar de Rio Parana spoeden, terwijl alleen de...

2019-01-10

Koerintji

Koerintji, - afd. der res. Djambi, ter oppervl. van ± 4.300 K.M.2 met een bev. (in 1915) van 57.000 zielen, gelegen tusschen 1° 30' en 2° 30' Z.B. en 101° en 102° O.L. De afd. bestaat uit een groote vlakte, in het midden van de Barisan gelegen, en omgeven door gebergten met toppen van 1900—2550 M. In de eigenlijke hoogvlakte van K., die ± 300 K.M.2 oppervl. heeft, ligt op 733 M. hoogte boven zee het meer van K.,lang 9 en breed 6.5 K.M., met helder zoet en zeer vischrijk water. In het K....

2018-12-13

Duizendeilanden

Duizendeilanden - groep van lage eilandjes, zandbanken en koraalrotsen in de Javazee, ten N.W. van de Baai van Batavia, administratief tot de residentie Batavia behoorend. De bewoonde eilanden zijn Panggang, Tidoeng, Klapa, Oentoeng Djawa (Amsterdam) en Kellor (Kerkhofeil.) met een totale bev. van ± 1300 zielen; een aantal andere wordt slechts nu en dan door visschers bewoond, terwijl het eiland Edam slechts bewoond wordt door het personeel van den vuurtoren. De eil. leveren slechts kleine hoev...

2019-04-24

Delftsch aardewerk

Delftsch aardewerk - naam, gegeven aan de Nederlandsche faience-producten uit de 17e en 18e eeuw, waarvan het centrum in later tijd Delft werd. Deze faience-industrie wordt uit Zuid-Ned. (Antwerpen) naar het Noorden overgebracht (wanneer staat niet vast) en ondergaat aanvankelijk sterk den invloed van Spanje (tegels) en Noord-Italië (Venetië). Door den Spaanschen oorlog geraakt de binnenlandsche fabricatie tot hoogen bloei. De eerste ovens ontstaan in Middelburg, Haarlem, Amsterdam en...

2019-03-20

Bloch

Bloch - 1° Andreas Schjelven Schroeter, Noorsch schilder; * 1860 te Skedsmo; studeerde eerst op de kunstacademie van Oslo, later bij Peter Janssen in Düsseldorf. Vooral bekwaam illustrator en kostuumteekenaar van het Nationaal theater van Noorwegens hoofdstad. Lit.: Aubert, Det nye Norges malerkunst (Oslo 1904, 90 vlg.). 2° Carl Hendrik, Deensch historieschilder; * 1834 te Kopenhagen, † 1890 aldaar. Na voor zeeofficier opgeleid te zijn, verlaat hij den dienst en bezoekt de Kopenhager kunst...