Synoniemen van officieel

2019-12-09

officieel

officieel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: of-fi-ci-eel 1. zoals het eigenlijk hoort ♢ hij gedraagt zich altijd erg officieel 2. goedgekeurd door wie bevoegd is ♢ hier volgt een officiële mededeling van de directie 1. het is nog niet officieel [het is nog niet vastgesteld]...

2019-12-09

officieel

officieel - Bijvoeglijk naamwoord 1. erkend door bevoegd gezag 2. formeel Woordherkomst afgeleid van het Franse officiel met het achtervoegsel -eel Antoniemen onofficieel, officieus

2019-12-09

Officiëel

Officiëel is in het algemeen datgene wat ambtshalve (ex officio) geschiedt. Eene officiëele tijding is eene zoodanige, welke uitgaat van hen, die ambtshalve verpligt zijn die tijding te geven, zoodat men op de waarheid van deze volkomen kan vertrouwen. Gaat zulk eene tijding van den betrokken ambtenaar uit, zonder dat hij als zoodanig optreedt en zich aan de voorgeschreven vormen bindt, dan noemt men ze officieus.

2019-12-09

Officieel

Officieel bn. bw. van ambtswege: officieel iets meedeelen, bekendmaken; (fig.) geloofwaardig, echt: een officieel bericht; officieel blad, het orgaan der regeering, staatscourant.

2019-12-09

Officieel

Officieel - ambtelijk, van ambtswege.

2019-12-09

Officieel

en officieus zijn twee woorden, die veel op elkander lijken, maar die toch belangrijk in betekenis verschillen. Officieel is al datgene, wat door de overheid wordt gedaan, gelast of gepubliceerd. Allen, die deel uitmaken van een overheidslichaam, behoren tot de z.g. officiële personen. Een officiële mededeling is een mededeling, namens de overheid en krachtens haar bevoegdheid gedaan. De Staatscourant is het officiële orgaan van den Nederlandsen Staat, d.w.z. het is de krant, waar...

2019-12-09

officiëel

officiëel - bn. en bijw. van ambtswege; (fig.) geloofwaard, echt; officiëel blad, het orgaan der regeering, staatscourant

2019-12-09

officieel

officieel - ambtshalve, wat van een regeering uitgaat; geloofwaardig.

2019-12-09

officieel

ambtelijk; regerings-; van een (het) bestuur uitgaand, bestuurs-; een ~ dagblad, verschijnt van re geringswege en wordt als regeringsorgaan beschouwd.