Wat is de betekenis van Integratie?

2023
2023-01-29
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Integratie

Integratie is het proces waarbij verschillende delen of aspecten van iets samen worden gebracht tot één geheel. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het samenvoegen van verschillende afdelingen of bedrijven tot één organisatie, of op het samenbrengen van verschillende groepen mensen tot één gemeenschap...

Lees verder
2021
2023-01-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Integratie

Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij. Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan...

Lees verder
2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

integratie

integratie - Zelfstandignaamwoord 1. het integreren d.w.z. het opnemen in een (harmonisch) geheel 2. (economie) het samenbrengen in één bedrijf van alle productiestadia 3. (wiskunde) het proces van het integreren, het bepalen van een integraal 4. (politiek) het doen samengaan van twee voorheen gescheiden bevolkingsgroepen 5. (informat...

Lees verder
2018
2023-01-29
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Integratie

Het overnemen van delen van het productieproces van bedrijven in andere schakels van de bedrijfskolom.

2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

integratie

integratie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-te-graat-sie 1. het in elkaar opgaan van verschillende groepen ♢ deze partij is voor integratie van buitenlanders Zelfstandig naamwoord: in-te-graat-sie de integratie...

Lees verder
2017
2023-01-29
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Integratie

Uitbreiden van de activiteiten in andere geledingen van de bedrijfskolom.

2017
2023-01-29
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Integratie

In het alledaagse taalgebruik heeft het woord integratie een vage betekenis. Dat kan geen toeval zijn. Het wordt door de meerderheidsgroep meestal gebruikt als die niet precies weet wat ze bedoelt maar toch een krachtig appèl op migranten wil doen. Het betekent meestal dat immigranten geen overlast moeten veroorzaken. Het klinkt netter en beschaafd...

Lees verder
2017
2023-01-29
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

integratie

integratie - De verwerking van een prikkel die via de zintuigen is waargenomen en die informatie bevat over de omgeving. De i. omvat het samenvoegen van alle elektrische signalen waarin de fysische grootheid van de opgevangen prikkel is gecodeerd, tot een beeld van de omgeving. Dat is het beschrijven van de prikkel. Vervolgens moet de prikkel herke...

Lees verder
2017
2023-01-29
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Integratie

Proces van aanpassing aan de essentiële waarden van de dominante cultuur waarin men leeft, terwijl men contact blijft houden met de eigen bevolkingsgroep en elementen uit het eigen cultureel repertoire ook in stand houdt. De opinies in de Nederlandse samenleving verschillen drastisch als het gaat om wat nu precies geïntegreerd zijn betekent. Sommig...

Lees verder
2015
2023-01-29
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Integratie

Een onderneming neemt een schakel in de voortbrenging in eigen beheer die vroeger door een afzonderlijke onderneming werd verricht.

2011
2023-01-29
Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing

Integratie

Bij elkaar zoeken van diensten of producten van verschillende aanbieders via één website, zodat er uiteindelijk één eindproduct ontstaat.

2007
2023-01-29
Pim van Lommel

Eindeloos bewustzijn

Integratie

Onderlinge samenwerking, samensmelting, iets tot één geheel maken.

2007
2023-01-29
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Integratie

Proces waarin de leden van een gegeven groep in toenemende mate deel gaan uitmaken van en opgenomen worden in de omringende samenleving.

2006
2023-01-29
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Integratie

Opgenomen worden in een groter geheel. Hierbij gaat het om opgenomen worden en deelnemen aan de samenleving van achterstandsgroepen (allochtonen, mensen met een beperking, ouderen). Dit deelnemen geldt ook voor de sport en bewegingscultuur in Nederland.

Lees verder
2002
2023-01-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

integratie

Integratie is in dans (1): het samengaan van verschillende kunstdisciplines binnen een dansproces of dansproduct; bij 'interne integratie' wordt binnen dans gebruik gemaakt van beeldende, muzikale en dramatische invalshoeken; bij externe integratie kunnen twee of meer disciplines met elkaar versmelten.

1994
2023-01-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Integratie

[Lat. integratio = hernieuwing] het tot een geheel maken der delen.

1994
2023-01-29
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Integratie

Het opgenomen zijn en het participeren in het maatschappelijk leven en in de sociale structuur van de samenleving.

1993
2023-01-29
NIMA

Nima marketing lexicon

Integratie

Proces waarbij organisaties activiteiten gaan ontplooien in één of meer voorafgaande (achterwaartse integratie) of daaropvolgende (voorwaartse integratie) geledingen van de bedrijfskolom.

1993
2023-01-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Integratie

eenmaking; het opnemen in een groter geheel

1991
2023-01-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Integratie

Tot één geheel maken, in één geheel doen opgaan. Voorwaartse respectievelijk achterwaartse integratie wil zeggen: het aan de onderneming toevoegen van latere respectievelijk voorgaande fasen van het produktieproces.