Wat is de betekenis van Illusie?

2023-03-27
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Illusie

Een illusie is een zinsbegoocheling, ook wel een droombeeld. Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. Een illusie is gebaseerd op foutieve waarnemingen van reële externe prikkels. Dit komt doordat een persoon een beeld heeft van de werkelijkheid, dat is gebaseerd op de waarnemingen via zintuigen. Deze si...

Lees verder
2023-03-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

illusie

illusie - Zelfstandignaamwoord 1. zinsbegoocheling 2. droombeeld 3. kunstmatige voorstelling Antoniemen desillusie Verwante begrippen begoocheling, drogbeeld, waan, zinsbedrog, hersenspinsel, achtervolgingswaan, querulantenwaan, waanstoornis, waanzin, waanzinaria, waanzinscène, zelfbegoocheling

Lees verder
2023-03-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

illusie

illusie - zelfstandig naamwoord uitspraak: il-lu-sie 1. waar je op hoopt, maar wat meestal niet uitkomt ♢ het is een illusie om te denken dat jij burgemeester wordt 1. je veel illusies maken [je er...

Lees verder
2023-03-27
Eindeloos bewustzijn woordenlijst

Pim van Lommel (2007)

Illusie

Een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid.

2023-03-27
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Illusie

[Lat. illusio = spot, van illudere; zie illuderen] zinsbegoocheling, hersenschim, ijdel gebleken verwachting.

2023-03-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Illusie

(illuzie) droombeeld; hersenschim; hoopvolle verwachting

2023-03-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

illusie

illusie - Verwijst in psychologisch onderzoek naar de toestand die het gevolg is van pseudo-hallucinaties die zich voordoen wanneer gevoelens van angst of paniek worden geprojecteerd op externe objecten en ervaringen, of wanneer deze worden ingebeeld, verzonnen of onjuist worden toegeschreven.

2023-03-27
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Illusie

zinsbegoocheling, waaraan een normale zintuigelijke waarneming ten grondslag ligt. Meestal een volgens psychische behoeften veranderde werkelijkheid. Zie ook: hallucinatie.

Lees verder
2023-03-27
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

ILLUSIE

Zie: Maya.

2023-03-27
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Illusie

misleiding, verblinding; zelfbedrog; bedrieglijke nabootsing.

2023-03-27
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Illusie

een niet bij de ontvangen gewaarwording passende waarneming; d.w.z. in tegenstelling tot de hallucinatie bestaat hier wel een gewaarwording, maar deze is tot een onjuiste waarneming vervalst of vertekend; het in slaperige toestand zien van allerlei vreemde figuren in een behangpatroon is een voorbeeld van een normale eidetische hypnagoge illusie; v...

Lees verder
2023-03-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Illusie

s., yllúzje.

2023-03-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Illusie

(<Fr.), v. (-s, ...siën), droombeeld, denkbeeld waaraan men waant dat de werkelijkheid beantwoordt of dat men gaarne verwezenlijkt zou zien; maak u geen illusies, verwacht geen dingen die niet gebeuren kunnen; — zonder illusies, ontgoocheld.

2023-03-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Illusie

een voorstelling, waaraan een object ten grondslag ligt, maar die dit object maakt tot iets, wat het in werkelijkheid niet is.

2023-03-27
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

illusie

w. begoocheling, zinsbedrog, hersenschim; niet te verwezenlijken droombeeld.

2023-03-27
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Illusie

(van Latijn illudo, met iets spelen, bedriegen) is zinsbegoocheling. Sedert Asklepiades worden in de psychopathologie illusies van hallucinaties onderscheiden. Illusies noemt men waarnemingen, welke door vervorming uit werkelijke waarnemingen zijn ontstaan. In de illusie vormen de door uitwendige zintuigprikkels opgewekte gewaarwordin...

Lees verder
2023-03-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

illusie

v. illusiën, illusies (Fr. [Lat. illusion]: droombeeld, hersenschim, begoocheling): zich illusie(s) maken over, z. iets voorspiegelen, dat niet verwezenlijkt kan worden; iem. de (of: zijn illusies) benemen, ontgoochelen; lees iel-luzie.

2023-03-27
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

illusie

v. begoocheling, zinsbedrog, hersenschim.

2023-03-27
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Illusie

zinsbedrog, waaraan, in tegenstelling met een hallucinatie, iets werkelijks ten grondslag ligt, b.v.: men ziet in de schemering een boom of struik voor een mens aan.

2023-03-27
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Illusie

Zin A phantasie-voorstelling, welke voor een gedeelte waarnemingselementen en voor de rest, tijdens deze waarneming en gedeeltelijk ten gevolge van deze waarneming in het bewustzijn gebrachte, voorstellingselementen bevat, en welke dan in haar geheel voor een waarneming wordt gehouden. In deze zin is het een illusie, als de wandelaar &rsquo...

Lees verder