Wat is de betekenis van Falck?

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Falck

Falck, Anton Reinhard, Nederlands politicus, *19.3.1777 Utrecht, +16.3.1843 Brussel. Falck werd advocaat in Amsterdam; van 1802-1806 was hij gezantschapssecretaris in Madrid. Na zijn terugkeer vervulde hij verschillende functies aan diverse departementen. Toen Nederland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd, nam hij ontslag. Hij werd kapitein van de...

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Falck

Falck - Anton Reinhard, Ned.staatsman; 1777 te Utrecht, ✝ 1843 te Brussel. Reisde als jongeman in Frankrijk (beleefde er gedeeltelijk de Revolutie) en in N. Duitschland (volgde te Göttingen vsch. colleges). In 1801— 1802 had hij zitting in het stedelijk bestuur van Amsterdam; daarna geruimen tijd in diplomatieken dienst (secr. der Ned. l...

2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Falck

(falk) (Anton Reinhardt) Nederlands staatsman, ° 19 maart 1777 te Utrecht, nam 1813 krachtig deel aan de bevrijding van het land en werd sekretaris van het Voorlopig Bewind, minister van Openbaar Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, 1819 buitengewoon gezant te Wenen, 1824 in Engeland, 1839 vertegenwoordiger van de koning der Nederl...

2024-07-15
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Falck

Falck - (Anton Reinhard), geb. 1777 te Utrecht,gest. 1843 te Brussel. Opgevoed te Amsterdam,promoveerde hij in 1799 te Leiden in de rechten.Duitsche en Fransche invloeden vormden zijnpersoonlijkheid; hij bestudeerde met ijver dePhilosophie van Kant; vertoefde, nog in zijnstudententijd, enkele maanden te Parijs, waarhij de gebeurtenissen van nabij g...

2024-07-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Falck

Anton Reinhard, Ned. politicus, *19.3.1777 Utrecht, ♱l6.3.1843 Brussel. Falck was advocaat te Amsterdam en van 1802—06 gezantschapssecretaris te Madrid. Na zijn terugkeer vervulde hij verschillende functies aan departementen, maar nam in 1810 ontslag, toen Nederland bij Frankrijk ingelijfd werd. Hij werd kapitein van de nationale garde te Ams...

2024-07-15
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Falck

Falck. Onder dezen naam vermelden wij: Iman Willem Falck, een Nederlandsch staatsman. Zijn geslacht was afkomstig van OostFriesland en hij zelf de zoon van Frans Willem Falck, doctor in de regten, koopman en fiscaal op Ceylon, gezant aan het Hof van Candia enz. Iman Willem werd geboren op Ceylon den 23sten Maart (of Augustus) 1736, studeerde te Utr...