Wat is de betekenis van Ethiek?

2021
2022-09-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Ethiek

Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Vaak reflecteert men zichzelf in een situatie en probeert de situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken en daarbij vragen te stellen over goed of kwaad. Op ethische...

Lees verder
2020
2022-09-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

ethiek

moraalwetenschap. onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt met het goede en het kwade in menselijk handelen; moraalwetenschap. Voorbeelden: Wat betreft de christelijke ethiek, geloven we niet eerst in God, Christus en de kerk, om daaruit achteraf ethische principes af te leiden. Onze overtuigingen incarneren ons moreel gedrag e...

Lees verder
2019
2022-09-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ethiek

ethiek - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is Meer dan op de kunstacademie leer je hier naast kunstgeschiedenis en ethiek ook over ondernemerschap. 2. geheel van waarden die door een persoon of groep wordt nageleefd ...

Lees verder
2018
2022-09-29
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Ethiek

Kennis/wetenschap over moreel juist en onjuist handelen.

2018
2022-09-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ethiek

ethiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-thiek 1. leer van goed en kwaad ♢ volgens de ethiek van dit beroep mag je een patiënt niet uitschelden Zelfstandig naamwoord: e-thiek de ethiek

Lees verder
2017
2022-09-29
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Ethiek

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. Ethiek probeert de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en belicht de motieven en consequenties van onze daden. In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindel...

Lees verder
2017
2022-09-29
Dr. Rob van Gerwen

Docent/Onderzoeker Wijsbegeerte

ethiek

Ethiek is de filosofische studie van de morele normativiteit van het menselijk handelen. Centrale vraag: wat is een goede handeling en waarom?

2015
2022-09-29
Paul van Tongeren

emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek RU Nijmegen en KU Leuven

Ethiek

Ethiek is nadenken over menselijk handelen en menselijk leven onder het opzicht van goed of juist en kwaad of slecht. Ethiek is – als wijsgerige ethiek (zie daar) - een onderdeel van de filosofie, of – als theologische ethiek of moraaltheologie – van de theologie. Ethische theorieën kunnen 'algemeen' of 'fundamenteel' zijn of toegespitst op een be...

Lees verder
2011
2022-09-29
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

ethiek

Verzameling regels, normen en waarden die het moreel juist of onjuist handelen bepalen.

2007
2022-09-29
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Ethiek

Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. De hedendaagse ethiek baseert zich in de regel op de drie uitgangspun...

Lees verder
2007
2022-09-29
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Ethiek

Ethiek is de filosofische of theologische theorie van het morele handelen, oftewel: van het menselijk handelen gerelateerd aan de twee basis-verschillen juist/verkeerd en goed/kwaad. In dit lemma worden vier onderscheidingen voorgesteld die de ethische reflectie verdere invulling geven. Deontische logica De deontische logica is de theorie van het g...

Lees verder
2007
2022-09-29
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

ethiek

Ethiek of wetenschap van de moraal is een tak van de wijsbegeerte die zich vooral bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen van mensen. Ook psychologen moeten als professionele beroepsbeoefenaars ethische normen handhaven naar hun cliënten toe. Het is om deze reden dat de Nederlandse vereniging van psychologen (NIP) een protoco...

Lees verder
2001
2022-09-29
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Ethiek

Om de tuin van de wijsbegeerte staat de haag van de logica. Binnen die heg groeien de bomen van de fysica. Zij dragen de vruchten der ethica.Aldus dachten de droeve stoïcijnen, die in hun hart toch optimistisch bleven. Volgens hen zit de wereld systematisch in elkaar, heeft alles een oorzaak en valt uiteindelijk dan ook alles te begrijpen.1 Wi...

Lees verder
1999
2022-09-29
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Ethiek

Is een systematische reflectie op probleemsituaties en de normen, die daarin voorhanden zijn of als nieuw worden voorgesteld, de verheldering van het mensbeeld dat in deze normen tot uitdrukking komt en de kritische toetsing van dit mensbeeld op zijn humaniteitskarakter (Sporken, 1979).

1998
2022-09-29
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

ethiek

Term die alles omvat wat met sportief gedrag aan de bridgetafel te maken heeft. In de gedragsregels is onder meer vastgelegd dat een speler geen gebruik mag maken van ongeoorloofde informatie, niet mag proberen de tegenpartij te misleiden door bijvoorbeeld te aarzelen alvorens een singleton bij te spelen, zich niet mag inspannen om in de kaarten va...

Lees verder
1995
2022-09-29
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Ethiek

Is de leer van goed en kwaad; wat behoor je als onderzoeker wel en wat niet te doen.

1994
2022-09-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ethiek

ook: ethica [v. Gr. èthikos = met de zedelijke persoonlijkheid in verband staande, van èthos = gewone verblijfplaats; gewoonte, zede, zedelijke hoedanigheid, karakter; of van ethos = gewoonte; in het mv zeden; ethiek (Fr. éthique, Du. Ethik) is tot zn geworde...

Lees verder
1993
2022-09-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ethiek

(etiek) zedenleer; moraalfilosofie

1992
2022-09-29
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Ethiek

Volgens de wellicht dominante opvatting een onderzoek naar hoe mensen in het algemeen dienen te handelen, niet als middel bij een gegeven doel. De etymologie steunt dit; zie moreel. De primaire begrippen zijn dan behoren, verplichting, plicht, juist en verkeerd, zij het niet in al hun betekenissen. Het accent ligt hier dus op het handelen zelf. In...

Lees verder
1992
2022-09-29
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Ethiek

De leer van goed en kwaad; wat behoor je als onderzoeker wel en wat niet te doen.