Synoniemen van Ethiek

moraal, zedenleer, moraalwetenschap, moraalfilosofie
2019-10-20

Ethiek

Ethiek is een wetenschap waarbij wordt geprobeerd om bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Daarnaast wordt er gekeken naar de beweegredenen van bepaalde handelingen. Vaak reflecteert men zichzelf in een situatie en probeert de situatie vanuit een ander oogpunt te bekijken en daarbij vragen te stellen over goed of kwaad. Op ethische vragen is geen eenduidig antwoord te vinden, wat komt omdat ze vaak erg persoonlijk zijn. Daarnaast hebben antwoorden op ethische vragen vaak te make...

2019-10-20

Ethiek

Ethiek is nadenken over menselijk handelen en menselijk leven onder het opzicht van goed of juist en kwaad of slecht. Ethiek is – als wijsgerige ethiek (zie daar) - een onderdeel van de filosofie, of – als theologische ethiek of moraaltheologie – van de theologie. Ethische theorieën kunnen 'algemeen' of 'fundamenteel' zijn of toegespitst op een bepaald handelingsgebied; in het laatste geval spreekt men ook van 'toegepaste ethiek' (ethiek in verband met gezondheid en gezondheidszorg heet...

2019-10-20

Ethiek

Ethiek is de filosofische of theologische theorie van het morele handelen, oftewel: van het menselijk handelen gerelateerd aan de twee basis-verschillen juist/verkeerd en goed/kwaad. In dit lemma worden vier onderscheidingen voorgesteld die de ethische reflectie verdere invulling geven. Deontische logica De deontische logica is de theorie van het gebruik van logische operatoren met betrekking tot praktische begrippen en oordelen. Vaak is er ook sprake van een ‘normenlogica’ of van een ‘nor...

2019-10-20

Ethiek

Volgens de wellicht dominante opvatting een onderzoek naar hoe mensen in het algemeen dienen te handelen, niet als middel bij een gegeven doel. De etymologie steunt dit; zie moreel. De primaire begrippen zijn dan behoren, verplichting, plicht, juist en verkeerd, zij het niet in al hun betekenissen. Het accent ligt hier dus op het handelen zelf. In de andere hoofdopvatting is het primaire onderwerp de waarde die door het handelen wordt voortgebracht en zijn de primaire begrippen het waardevolle,...

2019-10-20

Ethiek

Ethiek is het geheel van gedachten over en visies op de gedragsregels die mensen tegenover elkaar en tegenover de natuurlijke omgeving in acht moeten nemen. De ethische regels kunnen heel strikt en dwingend zijn, zoals in het fundamentalisme, maar ook veel minder nauw omschreven. De hedendaagse ethiek baseert zich in de regel op de drie uitgangspunten van de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804): 1) Handel alleen volgens beginselen waarvan je wilt dat ze voor iedereen gelden 2) Handel zo dat...

2019-10-20

Ethiek

Is de leer van goed en kwaad; wat behoor je als onderzoeker wel en wat niet te doen.

2019-10-20

ethiek

Het begrip ethiek heeft 2 verschillende betekenissen: 1) het vak ethiek; de kunde van de ethiek 2) onderdeel van de filosofie dat zich bezighoudt met het goede en het kwade in menselijk handelen; moraalwetenschap

2019-10-20

ethiek

Ethiek of wetenschap van de moraal is een tak van de wijsbegeerte die zich vooral bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen van mensen. Ook psychologen moeten als professionele beroepsbeoefenaars ethische normen handhaven naar hun cliënten toe. Het is om deze reden dat de Nederlandse vereniging van psychologen (NIP) een protocol heeft opgesteld (NIP beroepscode) om de ethiek voor psychologen naar cliënten toe vast te leggen. Zie hiervoor verder 'beroepscode' en 'beroepseth...

2019-10-20

ethiek

Ethiek is de filosofische studie van de morele normativiteit van het menselijk handelen. Centrale vraag: wat is een goede handeling en waarom?

2019-10-20

Ethiek

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. Ethiek probeert de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en belicht de motieven en consequenties van onze daden. In de ethiek vraagt de filosoof zich af wat de uiteindelijke norm is voor het menselijk handelen. Hoewel in de omgangstaal ’ethisch’ in de betekenis van ’moreel’ wordt gebruikt, gaat het om twee ver...

2019-10-20

ethiek

Verzameling regels, normen en waarden die het moreel juist of onjuist handelen bepalen.

2019-10-20

Ethiek

Ethica, zedenleer, plichtenleer, leer over normen en waarden.

2019-10-20

ethiek

Term die alles omvat wat met sportief gedrag aan de bridgetafel te maken heeft. In de gedragsregels is onder meer vastgelegd dat een speler geen gebruik mag maken van ongeoorloofde informatie, niet mag proberen de tegenpartij te misleiden door bijvoorbeeld te aarzelen alvorens een singleton bij te spelen, zich niet mag inspannen om in de kaarten van de tegenpartij te kijken, niet tijdens het bieden of spelen blijk mag geven van goed- of afkeuring en geen voor de tegenstanders geheime afspraken m...

2019-10-20

Ethiek

De leer van goed en kwaad; wat behoor je als onderzoeker wel en wat niet te doen.

2019-10-20

Ethiek

Is een systematische reflectie op probleemsituaties en de normen, die daarin voorhanden zijn of als nieuw worden voorgesteld, de verheldering van het mensbeeld dat in deze normen tot uitdrukking komt en de kritische toetsing van dit mensbeeld op zijn humaniteitskarakter (Sporken, 1979).

2019-10-20

ethiek

ethiek - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is Meer dan op de kunstacademie leer je hier naast kunstgeschiedenis en ethiek ook over ondernemerschap. 2. geheel van waarden die door een persoon of groep wordt nageleefd De man die we gisteren ontmoet hebben, is gespecialiseerd in medische ethiek. Woordherkomst a...

2019-10-20

ethiek

ethiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-thiek 1. leer van goed en kwaad ♢ volgens de ethiek van dit beroep mag je een patiënt niet uitschelden Zelfstandig naamwoord: e-thiek de ethiek

2019-10-20

Ethiek

Kennis/wetenschap over moreel juist en onjuist handelen.

2019-10-20

Ethiek

Ethiek - (zedekunde), komt van ’t Gr. „êthos”, innerlijke gezindheid, karakter van den mensch, terwijl ë^hos meer het uitorlijke (zede en gewoonte) aanduidt. De Lat. naam is philosophia moralis, waarvan ’t woord moraal = zedeleer, dat soms in denzelfden zin als ethiek genomen wordt, maar juister in tegenst. met deze, die het principieele onderzoekt, gebruikt wordt voor de aanwending van het princ. op de gegeven werkelijkheid, ’t geven van voorschriften en vermaningen voor het rechte...

2019-10-20

Ethiek

ETHIEK, ETHICA, v. praktische wijsbegeerte,de voorschriften van 't zedelijk gevoel; de wijsgeerige leer van den geest in ’t algemeen; (bij Spinoza) liet geheele stelsel zijner philosophie.

2019-10-20

Ethiek

Het woord ethiek heeft voor de gemiddelde mens — en zeker voor wie in het harde maatschappelijke leven zich een weg moet banen: de zakenman, de industrieel, de politicus of voor een beweging van achteruitgestelden — een onaangename bijsmaak: men denkt daarbij aan onwerkelijke idealen en onvervulbare eisen, aan dromen van eeuwige vrede en broederlijke liefde, die toch nimmer werkelijkheid worden; een ethicus is voor hem spoedig een levensvreemde overspannen idealist, die hij het liefs...

2019-10-20

ethiek

ethiek - ethica, v. gmv., zedeleer, leer der deugden

2019-10-20

Ethiek

Ethiek - (< Gr. ethos of èthos = gewoonte, zede) omvat in ruimeren zin moraalphilosophie en moraaltheologie, wordt echter meestal in engeren zin gebruikt voor moraalphilosophie. d.i. de wijsbegeerte van de zedelijkheid der menschelijke handelingen. E. is een practische wetenschap, omdat ze niet alleen constateert hoe de mensch feitelijk handelt, maar ook vaststelt hoe de mensch behoort te handelen. Grondlegger van de wetenschappelijke ethiek is Socrates, die echter ten onrechte deugd e...

2019-10-20

Ethiek

Het woord betekent zedekunde, dat is de wetenschap, die de zedelijke orde en zedelijke wetten, welke den mens gesteld zijn, verklaart. Het woord ethisch, dat tegenwoordig tamelijk veel gebruikt wordt, kan verschillende betekenissen hebben, maar altijd heeft het dus iets te maken met het zedelijk leven van den mens. Door een paar voorbeelden zal je dit duidelijk worden:„Ik heb hier een boek met ethische opstellen, geschreven door prof. A. Uit dit werkje is mij helemaal duidelijk geworden, w...

2019-10-20

ethiek

ethica, (Lat.) v. practische wijsbegeerte, zedekunde.