Wat is de betekenis van belasting?

2020
2021-12-08
NWN

Nieuwe woorden netwerk Ensie

Belasting

Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien.

2020
2021-12-08
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Belasting

De EU heeft geen bevoegdheden om belastingen te heffen of te innen. Die bevoegdheden rusten namelijk op de EU-landen. Het belastingbeleid van de EU legt de nadruk op een goede werking van de interne markt, d.w.z. het garanderen dat grensoverschrijdende economische bedrijvigheid niet wordt verhinderd door fiscale belemmeringen en het vermijden van o...

Lees verder
2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

belasting

belasting - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (financieel) door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid De omzetbelasting en winstbelasting zijn de bekendste vormen van belasting voor een bedrijf. 2. (techniek) de mate waarin een machi...

Lees verder
2018
2021-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

belasting

belasting - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-las-ting 1. geld dat je aan het rijk moet geven voor algemene voorzieningen ♢ als je veel verdient, moet je veel belasting betalen 2. gewicht van een lading ...

Lees verder
2017
2021-12-08
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Belasting

Belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een persoon, waar geen individuele prestatie tegenover staat.

2017
2021-12-08
Waterschap Peel en Maasvallei

Dijkverbetering & hoogwaterbescherming

Belasting

Belasting is de Invloed van buiten op waterkering, vaak in termen van waterstanden of golven. Door te grote belastingen kan de waterkering bezwijken.

2016
2021-12-08
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Belasting

Invloeden van buiten op waterkeringen, vaak in termen van waterstanden of golven. Door te grote belastingen faalt de waterkering.

2008
2021-12-08
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

belasting

(de) KR - het belasten of belast-worden, druk of kracht door een last (bv. een halter) uitgeoefend. • Bij gewichtheffen is de belasting bijvoorbeeld het totale gewicht per training, dus het gewicht aan de halter maal het aantal oefeningen maal het aantal herhalingen. (KRUKP)

Lees verder
2005
2021-12-08
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

belasting

Leden van het Koninklijk Huis en van de koninklijke familie zijn net als andere Nederlanders verplicht om belasting te betalen, zoals inkomensbelasting, vermogensbelasting en successierechten. Uitzonderingsbepalingen zijn er voor de Koning, de vermoedelijke troonopvolger en hun beider partners. Zij ontvangen een belastingvrije toelage van de Staat....

Lees verder
2004
2021-12-08
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Belasting

Het betalen van geld of goederen aan een bestuur.

2003
2021-12-08
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Belasting

In Nederland kent dit begrip een specifieke definitie in de Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998. Zie ook: vermogen, D: belasting.

Lees verder
2003
2021-12-08
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

belasting

belasting - Een verplichte betaling die burgers aan de overheid (Rijk, provincie, gemeente of andere instellingen) moeten doen op grond van de wet.

2001
2021-12-08
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Belasting

De heer Joseph-Désiré Mobutu heerste van 1965 tot 1997 over de Democratische Republiek Congo op basis van de op zich juiste gedachte dat je soldaten geen soldij hoeft te betalen als ze over wapens beschikken. Een ontwikkelingswerker observeerde: ‘Als je op straat loopt met twee zakken brandhout, zullen ze er één af...

Lees verder
1985
2021-12-08
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Belasting

v. (-en), verplichte bijdrage tot de algemene geldmiddelen. (e) In 1980 werd in België het strafrecht op fiscaal gebied ingevoerd. De wet van 8.8.1980 betreffende de begrotingsvoorstellen 1979-80 vertrouwde de strafvordering inzake fiscale misdrijven aan het openbaar ministerie toe. Vanaf 1.11.1980 oefende de procureur des konings het vervolgi...

Lees verder
1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Belasting

(-en), 1. het belasten; druk door een last uitgeoefend; m.n. in de techniek: kracht die op een constructiedeel als zodanig werkt; de belasting van de veiligheidskleppen (van een stoommachine), druk door veer of gewicht uitgeoefend; dode belasting, het eigen gewicht van brug, auto; in de elektrotechniek: het vermogen dat een machine opneemt of afsta...

Lees verder
1972
2021-12-08
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Belasting

v. (-en), 3. verplichte bijdrage tot de algemene geldmiddelen. © In 1980 werd in België het strafrecht op fiscaal gebied ingevoerd. De wet van 8.8.1980 betreffende de begrotingsvoorstellen 1979-80 vertrouwde de strafvordering inzake fiscale misdrijven aan het openbaar ministerie toe. Vanaf 1.11.1980 oefende de procureur des konings het ve...

Lees verder
1955
2021-12-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BELASTING

Uit de sociale natuur van de mens volgt dat de overheid van Kerk en Staat het recht heeft van haar leden zodanige geldelijke bijdragen te eisen dat zij haar taak voor het algemene welzijn kan vervullen. Dit recht wordt niet te buiten gegaan wanneer het doel der belastingheffing niet alleen de bestrijding van de bestuursonkosten is, doch ook de door...

Lees verder
1954
2021-12-08
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Belasting

tijdens de Republiek; verponding (grondbelasting); hoofdgeld (van mensen boven 14 jaar, 6 stuiver per maand); patentgeld; op paarden en koeien; schoorsteengeld (f 5.— per schoorsteen); geslacht en gemaal, brandstof, koffie, chocola, thee, sterke drank en tabak. In 1780 bracht de verponding f 400.000 op; hoofdgeld, hoorngeld, haardsteden en ge...

Lees verder
1954
2021-12-08
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Belasting

In de electrotechniek verstaat men onder de b. van een electrische installatie het vermogen, d.i. de per tijdseenheid geleverde energie, die door de installatie (b.v. het electrisch net of een electromotor) wordt afgegeven. In de mechanische techniek is de b. van een onderdeel van een constructie de kracht, welke op dat deel werkt. De sterkte van h...

Lees verder
1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Belasting

s., bilêsting, omslach; vrij van —, skotfrij.