Wat is de betekenis van belasting?

2020
2021-01-19
NWN

Nieuwe woorden netwerk Ensie

Belasting

Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien.

2020
2021-01-19
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Belasting

De EU heeft geen bevoegdheden om belastingen te heffen of te innen. Die bevoegdheden rusten namelijk op de EU-landen. Het belastingbeleid van de EU legt de nadruk op een goede werking van de interne markt, d.w.z. het garanderen dat grensoverschrijdende economische bedrijvigheid niet wordt verhinderd door fiscale belemmeringen en het vermijden van o...

Lees verder
2019
2021-01-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

belasting

belasting - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (financieel) door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid De omzetbelasting en winstbelasting zijn de bekendste vormen van belasting voor een bedrijf. 2. (techniek) de mate waarin een machi...

Lees verder
2018
2021-01-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

belasting

belasting - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-las-ting 1. geld dat je aan het rijk moet geven voor algemene voorzieningen ♢ als je veel verdient, moet je veel belasting betalen 2. gewicht van een lading ...

Lees verder
2017
2021-01-19
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Belasting

Belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een persoon, waar geen individuele prestatie tegenover staat.

2017
2021-01-19
Waterschap Peel en Maasvallei

Dijkverbetering & hoogwaterbescherming

Belasting

Belasting is de Invloed van buiten op waterkering, vaak in termen van waterstanden of golven. Door te grote belastingen kan de waterkering bezwijken.

2016
2021-01-19
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Belasting

Invloeden van buiten op waterkeringen, vaak in termen van waterstanden of golven. Door te grote belastingen faalt de waterkering.

2008
2021-01-19
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

belasting

(de) KR - het belasten of belast-worden, druk of kracht door een last (bv. een halter) uitgeoefend. • Bij gewichtheffen is de belasting bijvoorbeeld het totale gewicht per training, dus het gewicht aan de halter maal het aantal oefeningen maal het aantal herhalingen. (KRUKP)

Lees verder
2005
2021-01-19
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

belasting

Leden van het Koninklijk Huis en van de koninklijke familie zijn net als andere Nederlanders verplicht om belasting te betalen, zoals inkomensbelasting, vermogensbelasting en successierechten. Uitzonderingsbepalingen zijn er voor de Koning, de vermoedelijke troonopvolger en hun beider partners. Zij ontvangen een belastingvrije toelage van de Staat....

Lees verder
2004
2021-01-19
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Belasting

Het betalen van geld of goederen aan een bestuur.

2003
2021-01-19
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

belasting

belasting - Een verplichte betaling die burgers aan de overheid (Rijk, provincie, gemeente of andere instellingen) moeten doen op grond van de wet.

2001
2021-01-19
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop - Voor rede vatbaar

Belasting

De heer Joseph-Désiré Mobutu heerste van 1965 tot 1997 over de Democratische Republiek Congo op basis van de op zich juiste gedachte dat je soldaten geen soldij hoeft te betalen als ze over wapens beschikken. Een ontwikkelingswerker observeerde: ‘Als je op straat loopt met twee zakken brandhout, zullen ze er één af...

Lees verder
1973
2021-01-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

belasting

belasting v. (-en), 1. het belasten; druk door een last uitgeoefend; m.n. in de techniek: kracht die op een constructiedeel als zodanig werkt; de — van de veiligheidskleppen (van een stoommachine), druk door veer of gewicht uitgeoefend; dode —, het eigen gewicht van brug, auto; in de elektrotechniek: het vermogen dat een machine opneemt of afstaat;...

Lees verder
1955
2021-01-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BELASTING

Uit de sociale natuur van de mens volgt dat de overheid van Kerk en Staat het recht heeft van haar leden zodanige geldelijke bijdragen te eisen dat zij haar taak voor het algemene welzijn kan vervullen. Dit recht wordt niet te buiten gegaan wanneer het doel der belastingheffing niet alleen de bestrijding van de bestuursonkosten is, doch ook de door...

Lees verder
1950
2021-01-19
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Belasting

v. (-en), 1. het belasten; druk door een last uitgeoefend; inz. in de techniek: kracht welke op een constructiedeel als zodanig werkt; — de belasting der veiligheidskleppen (ener stoommachine), druk door veer of gewicht uitgeoefend; — dode belasting, het eigen gewicht van brug, auto enz. 2. erfelijke belasting, het...

Lees verder
1940
2021-01-19
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Belasting

is een verplichte bijdrage in de openbare uitgaven, onafhankelijk van de aard of quantiteit van eenige bijzondere tegenprestatie. Voorzoover enkele bestemmings B., waarbij in tegenstelling tot de B. in het algemeen de heffing en de bestemming van de daardoor verkregen gelden ten nauwste samenhangen, hierop een uitzondering maken, houdt deze B. toch...

Lees verder
1928
2021-01-19
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Belasting

Een woord, wel bekend, maar met verschillende betekenissen. In de electriciteitsleer is belasting de stroomafname van een machine, die stroom opwekt. Verder is het in de techniek de druk, dien een bouwwerk of deel daarvan moet opnemen. Ten slotte vormen de belastingen de belangrijkste inkomsten van den Staat en zijn onderdelen, naar de Wet van de b...

Lees verder
1926
2021-01-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Belasting

Zoolang in Israël een zuivere godsregeering (theocratie) was, bestond er geen onderscheid tusschen kerkelijke of godsdienstige en burgerlijke belastingen. De tienden en eerstelingen waren de eenige regelmatige belastingen tot bestrijding van den offerdienst en tevens tot onderhoud der priesters. Voor den bouw des tabernakels moest elk Isra&eum...

Lees verder
1916
2021-01-19
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Belasting

1e. Het opleggen van een last. 2e. Het geld opgebracht door de burgers van eene stad, gemeente of staat ingevolge wettelijke bepalingen. 3e. De hoeveelheid arbeid, die men eene machine laat verrichten. 4e. Het gewicht, dat op de as eener wagen drukt. 5e. De last, die door een brug, balk, wagen, enz. gedragen wordt.

Lees verder
1898
2021-01-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Belasting

BELASTING, v. (-en), gedwongen opbrengst van gelden, door den staat of zijne onderdeelen binnen hun gebied van de inwoners geheven ter voorziening in de algemeene behoeften; — directe belastingen, (de grondbelasting, die op de inkomsten, het personeel en de patenten); — indirecte belastingen. (de registratie-, zegel- en hypotheekrechte...

Lees verder