Wat is de betekenis van anglicisme?

2024-02-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

anglicisme

onzuiver Engels taalelement. woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan het Engels, die letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands (of een andere taal) wordt overgenomen en die beschouwd wordt als strijdig met het eigene van deze taal. Voorbeelden: Puristen vechten tegen ismen en vreemde woorden. In de negenti...

2024-02-29
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

anglicisme

(zelfstandig naamwoord) [alg.] zie: uit Frans, geen Engels

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

anglicisme

anglicisme - Zelfstandignaamwoord 1. (barbarisme) Een woord of uitdrukking overnemen|overgenomen uit het Engels of vormen|gevormd naar het Engels (een zogenaamd barbarisme) Woordherkomst afgeleid van het Latijnse 'Anglicus' (Engels) met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen belgicisme, dialectisme, frisism...

2024-02-29
Groot Retorisch Woordenboek

Paul Claes, Eric Hulsens (2015)

anglicisme

Soort barbarisme↗, leenvertaling uit het Engels. Voorbeelden: ‘Vrouwen gebruiken typisch meer persoonlijke voornaamwoorden’ (< e typically: doorgaans); thee maken (make tea: thee zetten); zag je hem al? (did you see him?: heb je hem al gezien?); het maken (make it: succes hebben)

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Anglicisme

woord of zegswijze aan Engels taaleigen ontleend (bijv.: een glimp opvangen [Eng. to catch a glimpse] is een anglicisme voor: vluchtig zien).

2024-02-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Anglicisme

barbarisme aan het Engels ontleend

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Anglicisme

woord of uitdrukking. aan het Engels ontleend

2024-02-29
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Anglicisme

Engelse uitdrukking.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Anglicisme

o. (-n), woord of uitdrukking naar het Engels gevormd of er uit overgenomen in strijd met ons taaleigen.

2024-02-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Anglicisme

(Lat.), woord of uitdrukking naar het Eng. taaleigen gevormd of uit het Eng. overgenomen. Bijv.: wat is de zaak? (What is the matter?)

2024-02-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Anglicisme

is de naam voor een woord of uitdrukking, die klakkeloos uit het Engels is vertaald, zonder rekening te houden met het Nederlandse taaleigen. Men vindt anglicismen vooral in kringen die sterk onder Engelse invloed staan (sport en techniek). In het Zuidafrikaans zijn ze talrijk. Deels zijn het woorden, die in een andere dan de Nederlandse betekenis...

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

anglicisme

o. anglicismen (eigenaardig Eng. zegswijze; woorduitdrukking, naar het Eng. taaleigen gevormd of uit het Eng. overgenomen).

2024-02-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

anglicisme

(Fr.) o. eigenaardige Engelse zegswijze.

2024-02-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Anglicisme

Anglicisme - in w ij d e r e n z in is een Eng. taaleigenaardigheid, overgebracht in een andere taal. Hieronder vallenzoowel woorden als woordkoppelingen (samenstellingen, uitroepen, zegswijzen). Als ze doordringen tot het volk, worden ze dikwijls vernederlandscht, vertaald of volksetymologisch geïnterpreteerd. Tot de A. in dezen zin behooren o.a....

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

anglicisme

(angli'sismə) o. (-n) eigenaardige Engelse taalbiezonderheid nl. 1. eigenaardige Engelse zegswijze. 2. barbarisme aan het Engels ontleend.

2024-02-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Anglicisme

Anglicisme - een uit de Engelsche taal letterlijk vertaalde uitdrukking of zinswending.

2024-02-29
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

anglicisme

anglicisme - o., eigenaardige Engelsche zegswijs.

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Anglicisme

Een aan de engelsche taal ontleende uitdrukking of wijze van zinsbouw.

2024-02-29
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Anglicisme

o. Lat., Eng. taaleigen, Eng. vorm van een uitdrukking.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ANGLICISME

o. (-n), een woord of eene uitdrukking naar het Engelsch gevormd of eruit overgenomen.