Wat is de betekenis van Alexander?

2024-02-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Alexander

Gri. 'de afweerder der mannen, de beschermer'. Mogelijk echter oorspronkelijk een Hettitische naam: koning Alaksandus, omstreeks 1300 voor Christus, door volksetymologie later vervormd tot Gri. Alexandros. Vooral bekend door Alexander (III) de Grote, de Macedoniër. In de Middeleeuwen is de naam gepopulariseerd door de zogenaamd Alexanderromans (ver...

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Alexander

Alexander - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2024-02-21
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Alexander

Alexander was de patriarch van Alexandrië in de vierde eeuw. Hij leidde de oppositie tegen de Arianen. Toen hij nog gewoon bisschop was ten tijde van Mitrofanus, eerste patriarch van Constantinopel, werd hij naar het eerste concilie in Nicea gestuurd omdat de patriarch niet kon vanwege zijn hoge leeftijd en kwalen. Alexander verdedigde daar vurig d...

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Alexander

Alexander, eigenlijk Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel, prins der Nederlanden, *2.8.1818 Soestdijk, +20.2.1848 Madeira; tweede zoon van Willem II. Prins Alexander studeerde in Leiden, waarna hij in militaire dienst ging. Hij werd in 1840 luitenant-generaal en inspecteur van de cavalerie. Hij was een van de huwelijkskandidaten v...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Alexander

Johan August Hector, (‘August’); geb. Sluis 23 oktober 1863, overl. Den Haag 11 september 1942. Woonde en werkte in Den Haag. Beeldhouwer. Heeft les gegeven aan J. C. Altorf en A. de KruijffScheen 1969.

2024-02-21
Historische figuren van de Lage Landen

Dankers en Verheul (1965)

Alexander

(Willem Alexander Karel Hendrik Frederik; 1851-1884) Prins der Nederlanden, jongste zoon van koning Willem III. Studeerde in Leiden, leefde teruggetrokken en bleef ongehuwd. Werd kroonprins na het overlijden van zijn broer Willem in 1879, maar was ziekelijk en stierf voor zijn vader overleed.

2024-02-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Alexander

m Gri. ‘de afweerder der mannen, de beschermer". Mogelijk echter oorspr. een Hettitische naam: koning Alaksandus, ca. 1300 v Chr., door volksetymologie dan vervormd tot Gri. Alexandros. Vooral bekend door Alexander (lil) de Grote, de Macedoniër. In de middeleeuwen is de naam vooral ook gepopulariseerd door de zgn. Alexanderromans....

2024-02-21
Mythologische Encyclopedie

Dr. A. van Anken (1961)

ALEXANDER

(Gr. Alexandros) Zie Paris.

2024-02-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ALEXANDER

naam van 7 pausen en een tegenpaus: I (105-115); II (1061-1073); III (1159-1181); IV (1254-1261); V, tegenpaus tijdens Westers Schisma (1409-1410); VI (1492-1503); VII (1655-1667); VIII (1689-1691). Alexander VI, uit het geslacht Borgia, was reeds op 26-jarige leeftijd door zijn oom, paus Callistus III, onder de kardinalen opgenomen en met talrijk...

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Alexander

Gr. Ale'xandros, 1. andere naam voor Paris in de Ilias ; 2. Alexander III, de Grote {356—323), koning van Macedonië (336) als opvolger van Philippus. Opgevoed door Aristoteles. Door zijn veldtocht tegen Perzië, waarbij hij tot in Indië doordringt, wordt hij de grootste veroveraar van de Oudheid en het voorbe...

2024-02-21
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ălexandĕr

dri, m. vaak in de oudheid voorkomende naam van mannen, van wie het meest bekend zijn: I. Paris, zoon van Priamus. II. Alexander van Pherae (vand. Phĕraeus), om zijn wreedheid beruchte tiran van Thessalië (reg. 370-357 v. C.). III. Alexander I., zoon van de. Molossische vorst Neoptolemus, broer van Olympias, en zo oom van Alexander de Grote...

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alexander

(pagina mist) …te ontwarren knoop door aan het juk van de wagen van koning Gordias; dengene, die de knoop los maakte (dus hem!) was het koningschap van Azië voorspeld. In Cilicië’s hoofdstad Tarsos werd hij door ziekte opgehouden, maar, door den geneesheer Philippus genezen, trok hij naar het Z. Ondertussen was de Perzische k...

2024-02-21
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Alexander

Zie: Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn.

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Alexander

bijgenaamd de Grote, wereldveroveraar, 356-323 v. C.

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Alexander

Petrus, Prot. theoloog. * ca. 1510 te Brussel, + 1563 (?). Eerst Karmeliet te Atrecht, groot predikant; kapelaan van Margaretha van Hongarije. Komt later in contact met Luther, preekt de ketterij en vlucht in 1644 naar Duitschland, waar hij prof. wordt aan de Lat. school te Heidelberg onder bescherming van den Palatijnschen keurvorst. In 1549 in En...

2024-02-21
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Alexander

I. De Heilige Schrift spreekt van zes mannen, die dezen naam droegen. 1. Alexander de Groote, koning van Macedonië (336—323 v. C.), die niet met name genoemd wordt, maar toch duidelijk aangewezen wordt (Dan. 8 : 5—8 en 21—22), waar sprake is van den geitenbok. In 1 Macc. 1:1—8 en 6:2 wordt hij met name genoemd. Hij was...

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alexander

Schoonzoon van Antipater; hij nam deel aan een samenzwering tegen Philippus van Macedonië ; hij vond echter bij diens zoon en opvolger, Alexander den Groote, genade en werd door dezen zeer begunstigd. Echter knoopte hij later onderhandelingen aan met Darius tegen Alex. d. Gr. die hem deswege gevangen liet zetten, (334 v. C.). Het schijnt, dat...

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Alexander

Alexander van Aphrodisias in Carië, ook wel Alexander Aphrodisiensis of de exegeet genaamd, was een beroemd peripathetisch wijsgeer, die in het laatst van de 2de en in het begin van de 3de eeuw onzer jaartelling te Athene en te Alexandrië zijn verblijf hield. Hij legde zich vooral toe op de verklaring der schriften van A...

2024-02-21
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Alexander

Verscheidene personen, die dezen naam droegen, vindt men vermeld in den Bijbel : Marcns 15 ; 21; Hand. 4:6; Hand. 19:33; I Tim. 1 ; 20 en II Tim. 4 : 14.

2024-02-21
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

Alexander

Alexander - orde van St. Alexander Newski, russische ridderorde