Reclame betekenis & definitie

Door een adverteerder betaalde informatie in massamedia over merken, organisaties of ideeën met als doel de kennis, attitude en/of het gedrag van de doelgroep in een voor het marketingbeleid gunstige richting te beïnvloeden