Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-12-2012

2012-12-26

Milieueffectrapportage

betekenis & definitie

Het doel van een milieueffectrapportage is om ervoor te zorgen dat bepaalde gevolgen die een besluit kan hebben voor het milieu, vooraf in kaart worden gebracht.

Wanneer een persoon een aanvraag indient voor een vergunning, dient hij dit in beginsel te doen bij het uitvoeringsorgaan van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders. Het college van B en W beslist over het algemeen binnen zes weken op de aanvraag. Hierbij houdt zij rekening met alle belangen en omstandigheden die van belang kunnen zijn bij het besluit dat zij zal nemen. Bij de aanvraag voor een milieuvergunning, kan het college van B en W een milieueffectrapportage laten opmaken. Uit een dergelijk rapport kan worden opgemaakt welke gevolgen het besluit van het college van B en W heeft voor het milieu in de (directe) omgeving. Indien uit het de milieueffectrapportage blijkt dat de nadelen voor het milieu als gevolg van het besluit van het college van B en W onevenredig groot zullen zijn, bestaat er een mogelijkheid dat het college van B en W de aanvraag zal afwijzen.