Alchimie betekenis & definitie

Alchimie is de vroegere geheimzinnige kunst, die zich vooral bezighield met het zoeken naar een middel (den steen der wijzen) om uit onedele metalen goud te maken.

Oorspronkelijk was het een Griekse kunst; het stamwoord is dan ook het Gr. chumeia = sap, daar aanvankelijk de kunst zich bezighield met het bereiden van geneesmiddelen uit plantensappen. Aan de beroemde Griekse school te Alexandrië (Egypte) ontwikkelde zij zich verder en ging zij naar den steen der wijzen zoeken. Haar naam veranderde tevens in chèmeia, naar Chèmia, den naam, dien Egypte in het buitenland droeg. In Alexandrië leerden de Arabieren de kunst kennen en noemden haar al-kimija, d. i. de Egyptische (kunst). Uit dit woord ontstond het bovengenoemde: alchimie. Allengs verbond zich de alchimie met andere kunsten, als sterrenwichelarij, tooverkunst, enz. en gaï toen aanleiding tot allerlei dwaasheden. De kunst raakte dan ook langzamerhand in minachting. Evenwel was haar streven niet geheel nutteloos geweest: zij werd de wegbereider voor een nieuwe wetenschap, de chemie of scheikunde, die sedert de 17 eeuw opkwam.