KRIEGSSPIELE BRAINSTORM betekenis & definitie

De consensus is toegevoegd aan de traditionele definitie van een brainstorm• Het bereiken van een consensus, geen meerderheid maar uniformiteit, met andere woorden: iedereen moet akkoord zijn is het uitganspunt.

Het is dankzij de consensustechniek dat een groep mensen op overzichtelijke- en efficiënte wijze tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen.De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt .
In de praktijk bestaat een kriegsspiele brainstorm uit de volgende stappen:

• Informatiesessie voor de betrokken mensen en uitleg over de mogelijkheden.
• Voorstellen van een concept
• Verbeteren en aanpassen van het concept.
Door middel van een interactief proces van mogelijke nieuwe voorstellen, opmerkingen, verbeteringen en aanpassingen gebaseerd op de PDCA cyclemethode van Deming:
Plannen, Doen, Controleren, Afronden, wordt dan het uiteindelijk concept verkregen welke door al de betrokkenen kan worden goedgekeurd.

• Het bereiken van een consensus, geen meerderheid maar uniformiteit, met andere woorden: iedereen moet akkoord zijn .
• De Controle van de haalbaarheid en realisatie.

Ingeval van een sterfhuisconstructie moet het bijzonder verslag art.633 worden opgesteld met saneringsmaatregelen die in verhouding staan tot de ernst van de financiële problemen en rekening houden met het 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

• Laatste fase: Stoppen of verder gaan.