Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Nederlandse hervormde kerk

betekenis & definitie

Grootste calvinistische kerkgemeenschap in Nederland.

Uit de statistieken blijkt dat de Ned. Hervormde Kerk onder de kerkelijke gemeenschappen het meest getroffen wordt door de gevolgen van de opdringende secularisatie en ontkerkelijking. Dat geldt vooral voor de grote steden, waar wijkgemeenten worden samengevoegd, predikantsplaatsen opgeheven en gebouwen afgestoten. Intern neemt de belangstelling voor geloofsvragen toe, hetgeen blijkt uit de toename van het aantal theologische studenten en de grote deelname van gemeenteleden aan de cursussen ‘Theologische vorming van gemeenteleden’, die op 17 regionaal gespreide plaatsen met medewerking van 150 docenten worden georganiseerd. Eveneens is er grote bereidheid deel te nemen aan het vormingswerk, dat door de Centrale voor Vormingswerk en de landelijke Hervormde Vrouwendienst allerwege in het land wordt gestimuleerd.

De generale synode besteedde in de afgelopen jaren veel tijd en aandacht aan maatschappelijke vragen. Zij is zeer alert voor de schending van de mensenrechten in binnen- en buitenland. Dat geldt in het bijzonder voor het apartheidsbeleid van de Zuidafrikaanse regering. Het gesprek over de vragen van vrede en veiligheid werd in de synode voortgezet. Het resulteerde in het opstellen van een verklaring tegen de toelating van nieuwe kernwapens op het Ned. grondgebied, alsmede in het besluit (mrt. 1984) om de pastorale brief over de kernwapens (1980) alsnog aan de regering en het parlement toe te zenden. De samenwerking met de Gereformeerde Kerken in Nederland in het kader van Samen op Weg (zie aldaar) wordt voortgezet en uitgebreid, hoewel m.n. in de rechtervleugel toenemende bezwaren rijzen tegen de beoogde hereniging der beide kerken, omdat men vreest dat deze ten koste zal gaan van het authentieke reformatorische karakter van de Ned. Hervormde Kerk.