Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Landinrichtingsdienst

betekenis & definitie

Ned. overheidsdienst, sinds 1978 de voortzetting van de Cultuurtechnische Dienst (zie aldaar). De Landinrichtingsdienst ressorteert onder het Ministerie van Landbouw en Visserij, Directoraat-generaal voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer.

De centrale directie is gevestigd te Utrecht.Het werkterrein van de Landinrichtingsdienst verbreedde zich in de richting van de planologie en groeide uit tot de Dienst Landinrichting, Gronden Bosbeheer.

Per 1.1.1984 is een reorganisatie doorgevoerd met de volgende opdeling:

1. de Dienst Landbouw en Voedselvoorziening die belast is met de behartiging van de belangen van agrarische produktie, verwerking en afzet;
2. de Dienst Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, die belast is met de behartiging van de belangen van openluchtrecreatie, natuur- en landschapsbehoud, bosbouw, landschapsbouw, faunabeheer en beheer van landbouwgronden en kwaliteitszorg;
3. de Landinrichtingdienst als projectmatig werkende organisatie, die landinrichtingsprojecten voorbereidt en de uitvoering daarvan begeleidt.