Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Ce-scenario

betekenis & definitie

Namens de Ned. milieubeweging in 1981 door het Centrum voor Energiebesparing opgesteld ‘scenario voor behoud van milieu en welvaart’. In het CE-scenario wordt met behulp van een econometrisch rekenmodel nagegaan hoe bepaalde factoren, zoals produktie, werkgelegenheid en energieverbruik zich in de toekomst zullen ontwikkelen, als aan de doelstelling ‘veiligheid op lange termijn’ een veel hogere prioriteit wordt toegekend.

Het energieverbruik moet ingrijpend dalen door middel van een geringere groei van de energie-intensieve industrie en een sterke steun voor de niet-energie-intensieve industrie, door subsidies op energiebesparende technieken, hogere belastingen op energie en het terugdringen van het autoverkeer. In het CE-scenario is geen plaats voor kernenergie. Het milieubeleid in het CE-scenario is gericht op schone technologie en schonere produkten, op verdergaande zuivering van afvalgassen en afvalwater, op intensiever hergebruik,minder intensieve landbouw en minder intensief ruimtegebruik. Om deze doelstellingen te realiseren, zijn een niet al te drastische verandering van het consumptiepatroon en een ander sociaal-economisch beleid nodig. Volgens dit scenario blijft het nationaal inkomen tot het jaar 2000 groeien, o.a. door het scheppen van arbeidsplaatsen in de dienstensector. Beperking van de werkloosheid moet worden bewerkstelligd door arbeidstijdverkorting en uitbreiding van de werkgelegenheid bij de overheid.

LITT. Centrum voor Energiebesparing, Het CE-scenario, een realistisch alternatief (1981); Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid, Het tussenrapport (1983).