Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

Aansprakelijkheid van de EU

betekenis & definitie

De EU kan aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door haar instellingen of personeelsleden in de uitoefening van hun functies. Voor aansprakelijkheid wegens een onrechtmatige gedraging moet voldaan zijn aan de volgende drie (cumulatieve) voorwaarden:

• Er moet een schending zijn van een voorschrift van Unierecht dat ertoe strekt aan particulieren rechten toe te kennen; en

• De schending moet voldoende gekwalificeerd zijn, dat wil zeggen dat de instelling de grenzen die aan zijn oordeel zijn gesteld duidelijk en aanzienlijk moet hebben overschreden; en

• Er moet een direct causaal verband bestaan tussen de schending en de door de particulier geleden schade.

Voor aansprakelijkheid wegens een rechtmatige gedraging van de EU-instellingen moet sprake zijn van schade, een causaal verband tussen de schade en de gedraging, en de schade moet een abnormaal en bijzonder karakter hebben.