mr. drs. Marjan I. Jaarsma

jurist Jaarsma Legal/ annotator staatssteunrecht

Gepubliceerd op 23-09-2016

2016-09-23

Vastgoedrecht

betekenis & definitie

Vastgoedrecht is een juridische specialisatie die alle wet- en regelgeving die op een of andere manier met vastgoed te maken heeft, tot onderwerp heeft.

Vastgoedrecht is niet opgenomen op de ‘Lijst met rechtsgebieden’ van de overheid, die wordt gebruikt voor de ontsluiting van wet- en regelgeving en jurisprudentie. De wet- en regelgeving die van toepassing is op vastgoed, valt onder verschillende rechtsgebieden die op deze lijst voorkomen. In de vakliteratuur is geen vaststaande, algemeen gebruikte definitie van het begrip vastgoedrecht opgenomen.

Het begrip vastgoed is niet gedefinieerd in de wet. Wel is er in het Burgerlijk Wetboek (BW) een definitie opgenomen van het begrip ´onroerende zaak’. Daarbij aansluitende omvat vastgoedrecht zowel wet- en regelgeving voor grond, gebouwen en werken, als wet- en regelgeving voor kabels en leidingen (art. 3:3 jo. art. 5:20 BW).

Hieronder zijn voorbeelden opgenomen van wet- en regelgeving die (deels) van toepassing is of kan zijn op vastgoed: Burgerlijk Wetboek, Wet ruimtelijke ordening, Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet, Wet milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht, Elektriciteitswet 1998, Telecommunicatiewet, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (o.a. staatssteunrecht), Aanbestedingswet 2012, Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Bronvermelding