Uitgemaakt — zeker — gewis betekenis & definitie

Gewis heeft de bijgedachte dat men zich op iets verlaten kan. Zeker beteekent eigenlijk veilig, gerust; het geeft dus te kennen dat men op iets gerust kan zijn; in zijn engste opvatting heeft het de beteekenis van ontwijfelbaar vast staande, zonder dat er een streng wetenschappelijk betoog noodig is om mogelijke tegenspraak te weer¬leggen.

Het is zeker, dat de aarde om de zon draait. Uitgemaakt bezigt men bij voorkeur van zulke waarheden, die vroeger niet volkomen vast-stonden, doch die op het oogenblik, dat men spreekt, volkomen zeker zijn of voor zeker gehouden worden, daar er na nauwkeurig onderzoek een be¬slissend oordeel is uitgesproken. Het is eene uitgemaakte zaak, dat de zegepraal van socialisme en communisme tot den ondergang der maat¬schappij zou leiden.